Trang

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 2016 TT-BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Đây là bảng hệ thống tài khoản kế toán giành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo tt 133/2016/TT-BTC, theo thông tư 133 có 6 chương  trong đó chương 2 nói về hệ thống tài khoản kế toán:
P/s: Bạn nào có nhu cầu tải ( download) thì để lại email dưới ô bình luận nhé.
Chương I: Quy định chung
Chương II: Tài khoản kế toán
Chương III: Báo cáo tài chính
Chương IV: Chứng từ kế toán
Chương V: Sổ kế toán và hình thức kế toán
Chương VI: Tổ chức thực hiện

H thng tài khon kế tn theo Thông tư 133/2016/TT-BTC


S
S HIU   TK

TT
Cấp
1
Cấp 2
TÊTÀI KHOẢN

1

2

3

4LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
01
111

Tin mặt1111

Tin Vit Nam1112

Ngoi t
02
112

Tin gửi Ngân hàng1121

Tin Vit Nam1122

Ngoi t
03
121

Chng khoán kinh doanh1211

Cổ phiếu1212

Ti phiếu
04
128

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáhạn1281

Tin gi có kỳ hn1288

c khođtư kc nm giữ đếngàđáo hn
05
131

Phải thu ckhách hàng


06
133

Thuế GTGT đưc khấu tr1331
1332

Thuế GTGT được khtrừ của hàng a, dch vụ
Thuế GTGT được khtrừ của TSCĐ
07
136

Phải thu nội b1361

Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc1368

Phi thu nội bộ khác
08
138

Phải thu khác1381

Tài sthiếchờ xử lý1386

Cầm cố, thế chp, ký quỹ, ký cược1388

Phi thu khác
09
141

Tạm ng
10
151

Hàng mua đang đi đưng
11
152

Nguyên liệu, vật liu
12
153

ncdụng c
13
154

Chi phí sản xutkinh doanh d dang
14
155

Thành phẩm

15
156

Hàng hóa
16
157

Hàng gửi đi bán
17
211

Tài sản cố đnh2111

TSCĐ hữu hình2112

TSCĐ thuê tài chính2113

TSCĐ vô hình
18
214

Hao mòn tài sản cố đnh2141

Hamòn TSCĐ hữu hình2142

Hamòn TSCĐ thuê tài chính2143

Hamòn TSCĐ vô hình2147

Hamòn bt đng sđtư
19
217

Bất đnsản đu tư
20
228

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
21
2292291
2292
2293
2294
Dự phòntổn thất tài sản
Dự phòng gim giá chng khoákinh doanh
Dự phòng tổn tht đtư vàđơn vị khác
Dự phòng phi thu khó đòi
Dự phòng gim giá hàng tồn kho


22
241

Xây dng cơ bản d dang2411

Mua sm TSCĐ2412

Xây dựng cơ bn2413

Sửa chữa lớn TSCĐ
23
242

Chi phí trả trưcLOI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TR
24
331

Phải trả cho ni bán

25
333

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nưc3331

Thuế giá tr gia tăng phải nộp


33311
Thuế GTGT đra


33312
Thuế GTGT ng nhập khẩu3332

Thuế tiêthụ đc bit3333

Thuế xut, nhkhẩu3334

Thuế thu nhậdoanh nghip3335

Thuế thu nhậcá nhân3336

Thuế tài nguyên3337

Thuế nhà đttithuê đt3338

Thuế bo vệ môi trường  c loi thuế khác
33381
33382
Thuế bo vệ môi trường
c loi thuế khác3339

Phíl phí  các khoảphi nộp khác
26
334

Phải trả ni lao đng
27
335

Chi phí phải tr
28
336

Phải trả nội b
29
338

Phải trả, phải nộp khác3381

Tài sthừa chờ gii quyết3382

Kinh phí công đoàn3383

Bảhim  hội3384

Bảhim tế3385

Bảhim tht nghip3386

Nhn ký quỹ, ký cược3387

Doanh thu chưa thực hin3388

Phi trphải nộp khác
30
3413411
3412
Vay và n thuê tài cnh
c khon đi vay
Nợ thuê tài chính
31
352

Dự phònphải tr3521
3522
3523
3524

Dự phòng bo hành sphm hàng hóa Dự phòng bo hành công trình xây dựng Dự phòng tái cơ cdoanh nghip
Dự phòng phi tr kc
312
353

Quỹ khen thưởng pc li3531

Quỹ khethưởng3532

Quỹ phúc lợi3533

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ3534

Quỹ thưởng ban qulý điu hành công ty
33
356

Quỹ phát trin khoa học và công ngh3561

Quỹ phát trikhoa học  công ngh3562

Quỹ phát trikhoa học  công ngh đã hình thành TSCĐLOẠI TÀI KHOẢN VN CHỦ S HỮU
34
411

Vốn đu tư cch sở hữu4111
41111
41112

Vốn góp của chủ sở hữu
Cổ phiếphổ thông có quybiquyết
Cổ phiếưđãi4112

Thng dư vốn cổ phần4118

Vốn khác
35
413

Chênh lch tỷ giá hối đoái


36
418

Các quỹ  thuộc vốn ch sở hữu
37
419

Cổ phiếu qu
38
421

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối4211

Lợi nhusau thuế chưa phâphối năm trước4212

Lợi nhusau thuế chưa phâphối năm nayLOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
39
511

Doanh thu bán hàng và cuncấp dịch vụ5111

Doanh thu bán hàng hóa5112

Doanh thu bácác thành phẩm5113

Doanh thu cung cp dch vụ5118

Doanh thu khác
40
515

Doanh thu hoạt đntài chính
41
521

Các khoản giảm trừ doanh thu5211

Chiết khthương mi5212

Hàng bán bị tr li5213

Gim giá hàng bán

LOẠI TÀKHOẢN CHI PHÍ SẢN XUT, KINH DOANH
42
611

Mua hàng
43
631

Giá thành sản xuất
44
632

Giá vốn hàng bán
45
635

Chi phí tài cnh
46
642

Chi phí quản lý kinh doanh6421

Chi phí bán hàng6422

Chi phí qulý doanh nghipLOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
47
711

Thu nhập khácLOẠI TÀKHOẢN CHI PHÍ KHÁC
48
811

Chi phí khác
49
821

Chi phí thuế thu nhập doanh nghip

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QU KINH DOANH
50
911

Xác đnh kết quả kinh doanh

Từ khoá liên quan : Tải Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC , Download hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133, tai bang he thong tai khoan ke toan thong tu 133

9 comments

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới