Trang

Có cần thông báo với thuế khi thay đổi chế độ kế toán 15 48 200?

Có cần thông báo với thuế khi thay đổi chế độ kế toán 15 48 200?
Thay đổi chế độ kế toán 15 48 sang thông tư 200 như thế nào ? có thông báo cho cơ quan thuế?
Câu hỏi :
Công ty đang áp dung chế độ kế toán theo quyết định 48 hay quyết định số 15 thì sang năm 2015 công ty muốn áp dung chế độ kế toán theo thông tư 200 thì có phải đăng ký hay làm thủ tục thong báo gì với cơ quan thuế không?

Gợi ý:
Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp;
Trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; hoặc Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp thì từ kỳ tính thuế năm 2015 khi chuyển sang áp dụng chế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, doanh nghiệp không phải đăng ký hay thông báo với cơ quan thuế.

1 comment

  1. Doanh nghiệp tự ý đổi chế độ kế toán từ Tt133 sang Tt200 mà không thông báo với cơ quan thuế bị xử phạt như thế nào?

    ReplyDelete

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới