Trang

Tải Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Tải Thông tư số 133/2016/TT-BTC , Download ngay thông tư 133 hướng dẫn DN vừa nhỏ , thay thế quyết định 48, những điểm mới trong thông tư 133 


Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số  133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. có một số điểm mới như sau : 
1. Đổi mới cách tiếp cận chính sách.
2. Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp.
3. Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.
4. Kế toán không phải là câu chuyện Nợ - Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính.
5. Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch.
6. Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.
- Chế độ kế toán chủ yếu quy định đến TK cấp 1, chỉ một số ít TK chi tiết đến cấp 2, mỗi tài khoản chỉ phản ánh một nội dung chứ không có riêng TK ngắn hạn, dài hạn. Doanh nghiệp được tự chi tiết và theo dõi ngắn hạn, dài hạn hoặc mở các tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý của mình

- Dỡ bỏ toàn bộ sự bắt buộc đối với chứng từ và sổ kế toán. SME sẽ được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế toán để đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành phù hợp với đặc thù hoạt động của mình miễn là đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán;

- Chế độ kế toán trong tải thông tư 133/2016/TT-BTC chỉ quy định về nguyên tắc kế toán mà không quy định chi tiết các bút toán. Bằng cách vận dụng nguyên tắc kế toán, SME sẽ được tự quyết định các bút toán ghi sổ sao cho phù hợp nhất với quy trình luân chuyển chứng từ và thói quen của mình miễn là trình bày BCTC đúng quy định. Đối với các SME không thể tự vận dụng nguyên tắc kế toán để ghi sổ (lập bút toán định khoản) thì có thể tham khảo các sách hướng dẫn nghiệp vụ;

- SME được tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán khi đáp ứng được các tiêu chí Chế độ quy định;

- SME được tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch nội bộ mà không phụ thuộc chứng từ xuất ra là hóa đơn GTGT hay phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ;
- Được tự quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn nhận từ doanh nghiệp là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu;
- Được lựa chọn biểu mẫu BCTC theo tính thanh khoản giảm dần hoặc phân biệt ngắn hạn, dài hạn theo truyền thống...
Ngoài ra,  (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017) còn có nhiều nội dung thay đổi về mặt nội hàm khác.
Tải tại đây : https://drive.google.com/file/d/0B-Sk9T-5rJ93UEpUbEdpRVVKc1E/view?usp=sharing
Bài viết: " Tải Thông tư số 133/2016/TT-BTC "  - Nguồn: Internet

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới