Trang

Xuất hoá đơn bị sai địa chỉ công ty

Xuất hoá đơn sai địa chỉ công ty , cách xử lý như thế nào khi xuất hoá đơn sai tên ? Căn cứ theo thông tư nào để chỉnh sửa khi xuất sai hoá đơn ?

Căn cứ tại Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:

“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

-  Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.


- Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Căn cứ theo quy định trên thì tùy từng trường hợp để áp dụng quy định tại khoản nào của Điều 20. Nhưng thực tế có những sai sót trên hóa đơn như sai sót tên, địa chỉ của người mua mà không ảnh hưởng đến tiền hàng, số thuế GTGT phải nộp thì có phải lập hóa đơn điều chỉnh hay không?
( Hình ảnh : Xuất hoá đơn bị sai địa chỉ công ty , Xuất hoá đơn sai tên công ty)
Những sai sót không làm ảnh hưởng đến doanh số và tiền thuế (sai về tên công ty, địa chỉ, mã số thuế,…) thì kế toán còn gặp khó khăn trong quá trình xử lý. Và kế toán được hướng dẫn xử lý cụ thể như sau:

+ Hướng dẫn của Tổng cục thuế: Theo các công văn hướng dẫn của Tổng cục thuế, thì đều yêu cầu phải xuất hóa đơn điều chỉnh, nhưng không hướng dẫn chi tiết xuất hóa đơn như thế nào, và kê khai thuế ra làm sao đối với hóa đơn đó.

+ Hướng dẫn của Cục thuế Thành phố Hà Nội: Cục thuế thành phố Hà Nội cũng đã có công văn số 48838/CT-HTr ngày 23/09/2014 hướng dẫn: “trường hợp Công ty đã lập hoá đơn giao cho người mua nhưng phát hiện trên hoá đơn ghi sai mã số thuế của người mua, nhưng không sai tên và địa chỉ của người mua, sai sót này không làm thay đổi đến số lượng hàng hoá, đơn giá, thuế suất.... thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản. Người bán và người mua được sử dụng hoá đơn đã lập kèm theo biên bản về sai sót mã số thuế trên hoá đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc điều chỉnh sai sót về mã số thuế của người mua trên hoá đơn.”

==> Theo hướng dẫn của Cục thuế thành phố Hà Nội, các bạn không phải lập hóa đơn điều chỉnh, mà chỉ phải lập biên bản ==> Hướng dẫn của Cục thuế thành phố Hà Nội là phù hợp nhất, và đơn giản thủ tục hành chính về thuế, vì những sai sót như tên, địa chỉ, mã số thuế không làm ảnh hưởng đến tiền thuế, xuất hóa đơn điều chỉnh chỉ làm cho kế toán thêm phức tạp

+ Hướng dẫn của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 4099/CT-TTHT ngày 02/06/2014 hướng dẫn: “ trường hợp Công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai chỉ tiêu trên hóa đơn như: Tên, địa chỉ, mã số thuế … các sai sót này không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh; hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0)).”
==> Theo hướng dẫn của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, các bạn vẫn phải lập biên bản và xuất hóa đơn điều chỉnh, và sẽ kê khai hóa đơn điều chỉnh này trên bảng kê, và chỉ tiêu doanh thu và tiền thuế ghi bằng không
Xuất hoá đơn bị sai địa chỉ công ty , xuất hoá đơn sai tên công ty


No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới