Trang

tình huống kế toán khấu trừ và nộp thay thuế

Tình huống kế toán khấu trừ và nộp thay thuế

Công văn số 2670/CT-TTHT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Cục thuế Thái bình V/v: khấu trừ và nộp thay thuế 
Cục thuế Thái bình trả lời CN Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại Thái Bình về việc khấu trừ và nộp thay thuế
Kính gửi: CN Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại Thái Bình
Địa chỉ: KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, Thái Bình

Tình huống kế toán khấu trừ và nộp thay thuế
Cục Thuế tỉnh Thái Bình nhận được Công văn số 02/TB-CV ngày 03/11/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại Thái Bình hỏi về chính sách thuế và có ý kiến như sau:
Tại Khoản 25, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
“25.Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống...”
Tại Khoản 1, Điều 13, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2010/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn ban hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:
“1.Cơ quan thuế cấp hoá đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.
Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hoá đơn.”
Tại Khoản 5, Điều 21, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán như sau:
“5.Mức doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán
Hộ nộp thuế khoán có mức doanh thu bằng hoặc dưới mức doanh thu không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán.”
Căn cứ quy định trên và nội dung trình bày tại văn bản, Chi nhánh Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại Thái Bình ký hợp đồng với một người (gọi là chủ thầu) để bốc xếp nguyên liệu và thành phẩm:
-Trường hợp chủ thầu có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ. Đơn vị được lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ (mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/TNDN) kèm theo chứng từ thanh toán cho chủ thầu để tính vào chi phí được trừ theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.
- Trường hợp chủ thầu có mức doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng thì cơ quan thuế cấp hóa đơn bán hàng để chủ thầu giao cho Chi nhánh Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại Thái Bình làm chứng từ tính vào chi phí được trừ. Các chủ thầu phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định để được cấp hóa đơn lẻ.
Việc đơn vị khấu trừ thuế TNCN, thuế GTGT của các chủ thầu như đã nêu tại công văn là không phù hợp với quy định của pháp luật.
Cục Thuế tỉnh Thái Bình trả lời để Chi nhánh Công ty Japfa Comfeed Việt Nam tại Thái Bình biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Ktra 2, Phòng THDT;
- Lưu VT, TTHT
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Phan Hồng Việt Hoàng
Tình huống kế toán khấu trừ và nộp thay thuế

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới