Trang

Hướng dẫn lập bảng tính khấu hao TSCĐ - TK 214

Hướng dẫn lập bảng tính khấu hao TSCĐ - TK 214  , cách lập bảng tính khấu hao 214 mới nhất

Hướng dẫn cách lột từng cột cụ thể trong mẫu bảng tính khấu hao 214 tscd trên:

- Cột B – Mã TS: Là kí hiệu của TSCĐ được đặt để phân biệt thuận tiện cho việc theo dõi quản lý . Ví dụ: Mã: “TSQL01”

-  Cột C – Tên tài sản: các bạn ghi tên của Tài sản được đưa vào trích KH: Căn cứ vào tên gọi trên Hóa đơn mua TSCĐ hoặc hợp đồng kinh tế.
-  Cột D - Ngày tính khấu hao: là ngày bắt đầu đưa TS vào tính khấu hao. Chính là ngày ghi tăng TSCĐ.
Bạn đang xem bài viết " Hướng dẫn lập bảng tính khấu hao TSCĐ - TK 214 "
-  Cột (3) - Nguyên giá: ghi nguyên giá của TSCĐ

-  Cột (1) - Số năm KH: là thời gian khấu hao của TSCĐ
+ Đối với TSCĐ mua mới (chưa qua SD): Căn cứ vào phụ lục 1 – khung khấu hao TSCĐ của thông tư 45 để xác định số năm khấu hao của TSCĐ. Xem chi tiết tại đây: Khung thời gian khấu hao TSCĐ

+ Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được xác định như sau:
Thời gian trích khấu hao của TSCĐ =Giá trị hợp lý của TSCĐ x Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC)
Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)
Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến ) và các trường hợp khác.

- Cột (2) - Số tháng KH: là số tháng tương ứng với số năm khấu hao TSCĐ  = số năm KH x 12

- Cột (4) - Mức KH năm = Nguyên giá / Số năm KH

- Cột (5) - Mức KH tháng = Nguyên giá / Số tháng KH (hoặc = Mức KH năm / 12)
- Cột (6) - Giá trị KH lũy kế Kỳ trước: : là tổng cộng số khấu hao đã trích vào chi phí sản xuất, kinh doanh qua các kỳ kinh doanh của tài sản cố định tính đến thời điểm báo cáo.
+ Kỳ trước là tháng trước (Vì bảng tính 214 được thực hiện theo tháng)


VD: thực hiện làm bảng tính KH cho tháng 9/2015 thì giá trị để đưa vào cột này là số KH từ tháng bắt đầu KH cho đến hết tháng 8.

+ Trường hợp tháng này là tháng đầu tiên tiến hành trích khấu hao của TS đó thì Cột I này bỏ trống

- Cột (7) - Giá trị KH kỳ này: là số KH được ghi nhận CP trong tháng được tính theo số ngày trong tháng:

+ Nếu đây là tháng đầu tiên: mà ngày đưa vào trích KH không tròn tháng (không phải bắt đầu từ đầu tiên của tháng) - Chúng ta phải tính theo số ngày đưa vào trong tháng:

      Cách tính số ngày KH trong tháng: = (số ngày của tháng – Ngày bắt đầu trích khấu hao) + 1

=> Mức KH của tháng đầu tiên = Mức KH tháng * số ngày KH trong tháng / số ngày trong tháng

+ Các tháng tiếp theo: Trích tròn tháng:          Giá trị KH kỳ này = Nguyên giá / số tháng KH

-          Tháng cuối cùng: = Nguyên giá – giá trị KH lũy kế kỳ trước

(Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định đó.)

-          Cột 8 - Giá trị KH lũy kế = Giá trị KH lũy kế kì trước + Giá trị KH lũy kế kỳ này
-          Cột 9 - Giá trị còn lại = Nguyên giá – Giá trị KH lũy kế

-          Cột 10 - Ghi chú: Bạn có thể ghi TSCĐ đó đã đưa vào sd hay chưa, hoặc đơn vị tính của TSCĐ hay 1 vài lưu ý nào đó về TSCĐ đó mà bạn cần nhớ

** Bài viết : " Hướng dẫn lập bảng tính khấu hao TSCĐ - TK 214"

******* Có thể bạn quan tâm : Biên bản thanh lý tài sản cố định

                                      

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thành Công
 Địa chỉ: 128 Lê Văn Sỹ, Phường 6, Quận 3
                                                                                                                                    


BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
Ngày 11  tháng 01 năm 2014
                                                                                                           Số: 01.14/BBTLTS

      Căn cứ biên bản ngày  11  tháng 01 năm 2014 của hội đồng  Công ty TNHH Thành Công về việc thanh lý tài sản cố định.
I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:
      Ông: Nguyễn Thị Khánh               Chức vụ:  Giam Đốc điều hành
      Bà:   Trần Trung Tín                    Chức vụ:   Phó giám đốc
      Ông: Ngô Hoàng Huy                    Chức vụ:  Kế toán trưởng
II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
-         Tên: Ôtô tải Isuzu
-         Nước sản xuất:  Nhật Bản
-         Năm sản xuất:     2012
-         Năm đưa vào sử dụng :  2012
-         Nguyên giá TSCĐ :  200.000.000
-         Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý 62.096.774 đồng
-         Giá trị còn lại của TSCĐ : 137.903.226 đồng
III Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………..
                                                                                                 Ngày  11  tháng 01 năm 2014
                                                                                                      Trưởng ban thanh lý
                                                                                                                                (ký, họ tên)
IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:
-         Chi phí thanh lý TSCĐ …………………….( viết bằng chữ) ……………
-         Giá trị thu hồi: 120.000.000 đồng ( viết bằng chữ) Một trăm hai mươi triệu đồng.
-         Đã ghi giảm số TSCĐ ngày   11 tháng   01  năm 2014
                                                                                                 Ngày  11 tháng 01 năm 2014
       Giám đốc                                                                                    Kế toán trưởng
(ký,họ tên, đóng dấu)                                                                                                 (ký,họ tên)


             Lê Quốc                                                                                 Ngô Hoàng Huy

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới