Trang

Mẫu công văn xin đăng ký thang bảng lương

Tải mẫu công văn xin đăng ký thang bảng lương , Các bạn copy mẫu bên dưới này về  để làm hồ sơ đăng ký xây dựng hệ thống thang bảng lương cho nhân viên tại Doanh nghiệp nhé.
 -----------------
SỐ: 01 CV/CTY-2016
V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu và tự xây dựng bảng lương năm 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------


....., ngày 02  tháng  01 năm 201..
 
Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận ...

Công ty ...... thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ........9 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ...........
Địa chỉ: ....................
Mã số thuế:
Điện thoại liên hệ:

      Thực hiện theo Nghị Định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu  vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

      Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.
      Căn cứ các văn bản liên quan.
 

      Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, CÔNG TY......... xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội quận ......là 3.500.000 đ  kể từ ngày 01/01/2016 và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

      Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.
      Xin trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:                                               CÔNG TY ..................
+Như kính gửi (GĐ Ký tên và đóng dấu)
+Lưu VT

Bài viết: " Mẫu công văn xin đăng ký thang bảng lương"

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới