Trang

Tải Thông tư số 75/2016/TT-BTC

Tải Thông tư số 75/2016/TT-BTC ngày 24/05/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới