Trang

Mẫu quy chế lương mới nhất

Mẫu quy chế lương mới nhất 2016 2017 2018 2019 2020 , Các bạn tải về nhé

                          
 Trích : "  Tải Mẫu Quy chế Lương ở cuối bài nhé các bạn
V/v: Ban hành quy chế lương
-          Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106657035 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04 tháng 12 năm 2014.
-          Căn cứ luật doanh nghiệp 60/2005/QH11 ban hành ngày 12/12/2005.
-          Căn cứ Bộ Luật Lao động 10/2012/QH13 ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012.
-          Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
-          Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp.
-          Căn cứ tình hình thực tế tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức lao động trong Công ty TNHH ABBBBBCCC
CHƯƠNG 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mỗi công việc đều có định mức lao động do doanh nghiệp quy định và được phổ biến cho  người lao động.
2. Mỗi công việc đều được quy định hệ số tiền lương cấp bậc công việc theo thang lương, bảng lương do Công ty ban hành.
3. Mức tiền lương tối thiểu của doanh nghiệp áp dụng là mức tiền lương làm cơ sở tính mức tiền lương của mỗi công việc.
4. Người lao động hoặc tập thể người lao động làm công việc gì thì được xếp mức tiền lương của công việc đó. Mức tiền lương công việc là cơ sở xác định đơn giá tiền lương, tính trả lương, trả công và các khoản bảo hiểm cho người lao động.
5. Người lao động được trả lương, trả công theo mức độ, số lượng và chất lượng hoàn thành công việc được giao trên cơ sở định mức lao động và mức lương cấp bậc công việc.
6. Người lao động làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, làm việc trong môi trường bị ảnh hưởng độc hại, lây nhiễm được hưởng các khoản phụ cấp, bồi dưỡng.
7. Người lao động giữ chức vụ lãnh đạo hoặc làm công việc có yêu cầu trách nhiệm cao hoặc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc phụ cấp trách nhiệm hoặc phụ cấp kiêm nhiệm.
8. Định mức lao động, đơn giá trả lương, phụ cấp lương đối với công việc được phổ biến đến từng người lao động trong doanh nghiệp.


9. Người lao động hoàn thành tốt công việc được giao, chấp hành tốt nội quy lao động của doanh nghiệp, làm lợi cho doanh nghiệp thì được khen, thưởng theo các hình thức và mức thưởng tương ứng................"
Bài viết : 
Mẫu quy chế lương mới nhất

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới