Trang

Mẫu bảng phụ cấp lương mới nhất

Mẫu bảng phụ cấp lương mới nhất 2016 2017 2018 2019 2020, các bạn tải mẫu ở cuối bài nhé
 PHỤ CẤP LƯƠNG NĂM 2016


II.- CÁC LOẠI PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
Đơn vị tính : 1000 đồng
CÁC LOẠI PHỤ CẤP
TỶ LỆ
PHỤ CẤP
MỨC PHỤ CẤP
Ghi chú
1.- Phụ cấp chức vụ - Giám Đốc
0.50
6,975

 - Phó Giám Đốc
0.40
5,208

 - Kế toán trưởng
0.40
4,960

 - Trưởng phòng
0.30
3,534

 - Phó phòng
0.20
2,170

2.- Phụ cấp trách nhiệm - Giám Đốc
0.50
6,975

 - Phó Giám Đốc
0.40
5,208

 - Kế toán trưởng
0.40
4,960

 - Chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp
0.30
3,720

 - Trưởng phòng
0.30
3,534

 - Phó phòng
0.20
2,170

 - Nhân viên các phòng ban
0.10
465

 - Kỹ thuật viên - Cấp 1
0.10
1,054

 - Kỹ thuật viên - Cấp 2
0.10
930

 - Kỹ thuật viên - Cấp 3
0.10
620

 - Nhân viên văn thư
0.10
465

 - Nhân viên phục vụ
0.10
341

 - Nhân viên lái xe
0.10
465

 - Thủ kho
0.10
496

 - Bảo vệ
0.10
372

3.- Phụ cấp độc hại, nguy hiểmPhạm vi áp dụng cho tất cả CBNV có sử dụng vi tính và kỹ thuật
0.10

Trên mức lương tối thiểu
4.- Phụ cấp lưu động - Giám Đốc
0.40
5,580

 - Phó Giám Đốc
0.40
5,208

 - Kế toán trưởng
0.40
4,960

 - Chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp
0.40
4,960

 - Trưởng phòng
0.30
3,534

 - Phó phòng
0.20
2,170

 - Nhân viên các phòng ban
0.15
698

 - Kỹ thuật viên - Cấp 1
0.15
1,581

 - Kỹ thuật viên - Cấp 2
0.15
1,395

 - Kỹ thuật viên - Cấp 3
0.15
930

 - Nhân viên văn thư
0.15
698

 - Nhân viên lái xe
0.15
698

 - Thủ kho
0.15
744

 - Bảo vệ
0.15
558

5.- Phụ cấp đắt đỏ (Đối tượng cho toàn bộ CBNV)
0.10

Trên mức lương cấp bậc
6.- Phụ cấp kiêm nhiệm (Đối tượng cho toàn bộ CBNV, nếu có kiêm nhiệm)
0.05

Trên mức lương cấp bậc
7.- Phụ cấp tiền cơm (Toàn bộ nhân viên)

680,000
 25.000 đồng/1ngày
Có thể thay đổi theo thời giá


Bài viết: " Mẫu bảng phụ cấp lương mới nhất"


No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới