Trang

Mẫu THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Mẫu thoả ước lao động tập thể mới nhất 2016 2017 2018 2019 2020, Các bạn tải về để sử dụng nhé

Trích " 
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
- Căn cứ Bộ luật Lao động  được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Công đoàn được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của hai bên (người sử dụng lao động và người lao động) trong mối quan hệ lao động tại Công ty…
Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ………..……………………………...............................
Chúng tôi gồm có:
ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:
Ông (bà):………………....................….                     Chức vụ: …………….......................…
Quốc tịch: ...............................................
Số CMND/ Hộ chiếu: ...................................... cấp ngày: .../.../...... tại .................................
ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG:
Ông (bà):………………....................….                     Chức vụ: …………….......................…
Quốc tịch: ...............................................
Số CMND/ Hộ chiếu: ...................................... cấp ngày: .../.../...... tại .................................
Cùng nhau thỏa thuận ký kết bản Thỏa ước lao động tập thể (sau đây gọi tắt là TƯTT) là văn bản thỏa thuận về các điều kiện lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động tại Công ty.................................................., với các điều khoản cụ thể như sau:
............"

( Hình ảnh : Mẫu THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ )

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới