Trang

Bài tập kinh tế vi mô chương 1 có đáp án

Bài tập kinh tế vi mô chương 1 có đáp án , ở chương cung cầu và giá cả thị trưởng thì có các dạng bài tập kinh tế vi mô sau, các bạn có thể để lại email ở dưới ô bình luận để nhận đáp án và bài tập nha.

(Hình ảnh : Bài tập kinh tế vi mô chương 1 có đáp án)
1/  Veõ ñoà thò ñöôøng caàu vaø ñöôøng cung cuûa SF treân. Xaây döïng phöông trình ñöôøng cung vaø ñöôøng caàu. Xaùc ñònh giaù vaø löôïng caân baèng treân thò tröôøng SF beáp nöôùng baùnh mì noùi treân.
2/  Xaùc ñònh löôïng dö thöøa hoaëc thieáu huït taïi moãi möùc giaù noùi treân. Moâ taû söï bieán ñoäng cuûa giaù trong töøng tröôøng hôïp.
3/  Ñöôøng caàu cuûa beáp seõ  thay ñoåi nhö theá naøo khi :
- Giaù baùnh mì giaûm trong ngaén haïn .
- Coù söï phaùt minh ra loø nöôùng baùnh mì raát ñöôïc moïi ngöôøi öa chuoäng.
Moâ taû trong töøng tröôøng hôïp söï thay ñoåi cuûa giaù vaø löôïng caân baèng cuûa beáp.
4/  Giaû söû ôû moãi möùc giaù löôïng cung taêng leân 1000chieác, caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi. Tính giaù vaø löôïng caân baèng môùi.
5/  Söû duïng soá lieäu ôû caâu 4, giaû söû Chính phuû trôï caáp cho ngöôøi saûn xuaát 1000ñ/ 1beáp . Tính soá löôïng beáp baùn ñöôïc, giaù maø ngöôøi tieâu duøng phaûi traû vaø möùc giaù maø ngöôøi saûn xuaát nhaän ñöôïc. Tröôøng hôïp naøy haõy tính soá thay ñoåi trong thaëng dö cuûa ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn Chính phuû caàn döï lieäu vaø soá thay ñoåi trong phuùc lôïi xaõ hoäi.
6/   Söû duïng soá lieäu ôû caâu 4, giaû söû baây giôø Chính phuû ñaùnh thueá 1000ñ/ 1beáp . Tính soá löôïng beáp baùn ñöôïc, giaù maø ngöôøi tieâu duøng phaûi traû vaø soá tieàn maø ngöôøi saûn xuaát nhaän ñöôïc. Tröôøng hôïp naøy haõy tính soá thay ñoåi trong thaëng dö cuûa ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn Chính phuû thu ñöôïc vaø soá thay ñoåi trong phuùc lôïi xaõ hoäi.
7/ Söû duïng soá lieäu ôû caâu 4, giaû söû baây giôø Chính phuû qui ñònh möùc giaù saøn cho moãi beáp laø 18.000ñ . Chính phuû mua heát löôïng dö thöøa ñeå möùc giaù saøn thöïc hieän ñöôïc. Tính soá löôïng beáp baùn ñöôïc, soá löôïng beáp ñöôïc ngöôøi tieâu duøng mua, Chính phuû mua. Tröôøng hôïp naøy haõy tính soá thay ñoåi trong thaëng dö cuûa ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn Chính phuû caàn döï lieäu vaø soá thay ñoåi trong phuùc lôïi xaõ hoäi.
8/ So saùnh caâu 5 vaø caâu 7, chính saùch naøo coù lôïi cho ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng, vaø cho Chính phuû. Anh  (chò) choïn chính saùch naøo, vì sao?
Baøi 2  Phöông trình ñöôøng cung vaø caàu cuûa saûn phaåm X ñöôïc cho nhö sau:
            Qd  =  160 – 50P      ,           Qs  =  30P  +  16
1/  Tính giaù vaø löôïng caân baèng treân thò tröôøng saûn phaåm X.
2/  Giaû söû Chính phuû qui ñònh möùc giaù laø 2,3 ñvtt/sf. Xaùc ñònh löôïng saûn phaåm dö thöøa hoaëc thieáu huït (neáu coù). Trong tröôøng hôïp naøy Chính phuû caàn döï lieäu möùc ngaân saùch laø bao nhieâu ñeå möùc giaù noùi treân ñöôïc thöïc hieän. Tính soá thay ñoåi trong thaëng dö cuûa ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng vaø toån  thaát xaõ hoäi gaùnh chòu.
3/ Giaûø söû Chính phuû qui ñònh möùc thueá laø 0,4 ñvtt/ sf. Xaùc ñònh möùc thueá ngöôøi tieâu duøng,  ngöôøi saûn xuaát gaùnh chòu. Soá tieàn Chính phuû thu ñöôïc laø bao nhieâu? Tính soá thay ñoåi trong thaëng dö cuûa ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng vaø toån thaát xaõ hoäi gaùnh chòu.
4/  Xaùc ñònh heä soá co giaõn cuûa caàu theo giaù taïi möùc giaù coù thueá. Xu höôùng vaän ñoäng cuûa giaù caû nhaèm toái ña hoùa doanh thu trong tröôøng hôïp naøy nhö theá naøo?
Baøi 3  Haøm soá caàu SF X treân thò tröôøng ñöôïc cho nhö sau :  Pd  =  81 – 2Q.
1/  Veõ ñöôøng caàu thò tröôøng SF X vaø tính ñoä co giaõn theo giaù cuûa caàu taïi ñieåm A coù möùc giaù laø 31.
Bạn đang xem bai viết " bai tap kinh te vi mo chuong 1 "
2/  Neáu cung cuûa SF X laø 30 khoâng thay ñoåi khi giaù bieán ñoåi thì möùc giaù caân baèng laø bao nhieâu? Veõ ñöôøng cung cuûa thò tröôøng SF X vaø xaùc ñònh ñieåm caân baèng E treân ñoà thò.
3/  Khi giaù cuûa saûn phaåm X taêng töø 21 ñeán 31 thì giaù cuûa sf Y taêng leân 20%. Tính heä soá co giaõn cheùo cuûa X vaø Y. Hai sf naøy lieân quan vôùi nhau nhö theá naøo?
4/ Giaû söû thu nhaäp bình quaân cuûa daân cö taêng 10% thì löôïng caàu sf X giaûm 5%. Tính heä soá co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp. Saûn phaåm X thuoäc loaïi naøo?
Baøi 4    Neáu haøm cung thò tröôøng sf X laø   P = 4Q/3  +  4  vaø ñoä co giaõn cuûa cung ôû ñieåm caân baènglaø 3/2 vaø cuûa caàu laø –2/3. Haõy xaùc ñònh:
1/  Haøm caàu tuyeán tính thò tröôøng sf X.
2/ Giaû söû Chính phuû trôï caáp ñeå taêng löôïng haøng hoùa theâm 3 ñôn vò ôû moãi möùc giaù, thì möùc trôï caáp cho moãi ñôn vò sf seõ laø bao nhieâu? soá thay ñoåi trong thaëng dö cuûa ngöôøi saûn xuaát, cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø phuùc lôïi xaõ hoäi sinh ra laø bao nhieâu? 0……..


Baøi 5  ÔÛ möùc giaù 10.000ñoàng, löôïng caàu veà sf X laø 2,5 trieäu caùi vaø heä soá co giaõn cuûa caàu theo giaù laø –4  (giaû söû ñöôøng caàu tuyeán tính). Haõy xaùc ñònh:
1/   Haøm caàu thò tröôøng ( ñôn vò tính cuûa P laø 1000ñoàng, Q laø trieäu caùi)
2/   Neáu haøm cung  P = 4,5  +  3Q. Tính giaù vaø löôïng caân baèng.
3/   Giaû söû Nhaø nöôùc aán ñònh möùc thueá 2.000 ñoàng treân moãi ñôn vò, cung saûn phaåm seõ thay ñoåi nhö theá naøo. Giaù thò tröôøng laø bao nhieâu. Möùc thueá ngöôøi tieâu duøng vaø ngöôøi saûn xuaát gaùnh chòu ra sao. Tính toång soá tieàn thueá thu ñöôïc cuûa Nhaø nöôùc vaø soá thay ñoåi trong thaëng dö cuûa ngöôøi saûn xuaát, cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø toån thaát xaõ hoäi gaùnh chòu.

BAØI 6 :  Ñöôøng cung vaø ñöôøng caàu cuûa moät loïai noâng saûn ñeàu coù daïng tuyeán tính. Taïi ñieåm caân baèng E cuûa thò tröôøng ta coù:  Pe = 14 ;  Qe = 12 ;  Ed = -1 ;  Es =7/3.
1/   Xaùc ñònh haøm soá caàu vaø haøm soá cung thò tröôøng.
2/  Chính phuû giaûm thueá cho maët haøng naøy neân cung taêng 10% ôû moïi möùc giaù. Ñoàng thôøi do giaù cuûa maët haøng boå sung cho noù taêng neân caàu laïi giaûm ñi 15%. Haõy xaùc ñònh giaù caû vaø saûn löôïng caân baèng môùi sau hai söï kieän naøy.
3/  Sau ñoù caùc nhaø saûn xuaát laïi ñeà nghò söï can thieäp cuûa Nhaø nöôùc vì giaù baùn treân thò tröôøng khoâng ñuû buø ñaép chi phí saûn xuaát. Chính phuû qui ñònh möùc giaù toái thieåu cho noâng saûn naøy laø Pmin = 16 vaø cam keát seõ mua heát soá saûn phaåm thöøa ôû möùc giaù naøy. Haõy tính soá tieàn chính phuû phaûi boû ra vaø bieåu dieãn keát quaû treân ñoà thò.

Baøi 7:   Haøng hoaù A coù haøm soá cung vaø caàu treân thò tröôøng ñöôïc cho nhö sau:
   Qs  =  8P  +  15 ;  Qd   =  - 17P  +  390; P ñôn vò tính laø 1.000 ñoàng.  Q ñôn vò tính laø trieäu saûn phaåm.
1/  Tính giaù vaø löôïïng caân baèng cuûa thò tröôøng saûn phaåm A.
2/  Giaû söû Chính phuû taêng thueá cho töøng ñôn vò saûn phaåm laø 4 ngaøn ñoàng. Haõy tính giaù vaø löôïng caân baèng môùi sau khi coù thueá. Xaùc ñònh möùc thueá ngöôøi tieâu duøng, ngöôøi saûn xuaát gaùnh chòu vaø möùc thueá Chính phuû thu ñöôïc trong tröôøng hôïp naøy.
3/  Giaû söû  Chính phuû khoâng ñaùnh thueá, maø Chính phuû qui ñònh möùc giaù toái ña treân thò tröôøng    laø 13 ngaøn ñoàng cho 1 saûn phaåm. Trong tröôøng hôïp naøy thò tröôøng seõ nhö theá naøo? Ai seõ laø ngöôøi coù lôïi khi Chính phuû thöïc hieän chính saùch naøy.


Baøi 8.  Cung caàu veà cam  ñöôïc cho bôûi caùc haøm sau:
            Pd = 18 – 3Q vaø Ps = 6 + Q   ,   trong ñoù giaù tính baèng nghìn ñoàng/kg, löôïng tính baèng taán.
1. Xaùc ñònh giaù vaø löôïng caân baèng cuûa cam treân thò tröôøng.
2. Neáu chính phuû taêng thueá giaùn thu laøm cho löôïng caân baèng môùi treân thò tröôøng cam luùc naøy laø 2ø,5 taán. Tính
            a. Möùc giaù caân baèng môùi
            b. Möùc taêng thueá cuûa chính phuû.
            c. Möùc thueá ngöôøi tieâu duøng, ngöôøi saûn xuaát gaùnh chòu vaø toång soá thueá chính phuû thu ñöôïc.

``3. Ñoä co giaõn theo giaù giöõa cam vaø xoaøi laø+0,5 . Ñieàu gì seõ xaûy ra vôùi löôïng caàu veà xoaøi, neáu giaù xoaøi giöõ nguyeân, coøn giaù cam taêng 15%.


Baøi 9. Giaû söû vaøng vaø baïc laø 2 haøng hoùa thay theá ñöôïc cho nhau trong vieäc söû duïng ñeå choáng laïm phaùt. Cung veà vaøng vaø baïc ñeàu coá ñònh trong ngaén haïn: Q vaøng = 50 vaø Q baïc = 200.
            Caàu veà vaøng vaø baïc ñöôïc cho bôûi :   P vaøng = 850 – Qvaøng + 0,5 P baïc
                                                                                                P baïc    = 540 – Q baïc + 0,2P vaøng
1. Giaù caân baèng cuûa vaøng vaø baïc laø bao nhieâu
2. Giaû söû coù phaùt hieän môùi veà vaøng laøm löôïng cung taêng theâm 85 ñôn vò. Ñieàu naøy seõ aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán giaù vaøng vaø baïc..Bài tập kinh tế vi mô chương 1 có đáp án

9 comments

 1. Anh/chị có thể cho em xin đáp án được ko ạ

  ReplyDelete
 2. Anh chị có thể gửi đáp án qua email của em được ko ạ
  hatsunemikusocute@gmail.com

  ReplyDelete
 3. cho em xin đáp án với ạ.

  ReplyDelete
 4. bunalison01@gmail.com. cho em xin lời giải với ạ. Em cảm ơn

  ReplyDelete

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới