Trang

Điều chỉnh Hóa đơn Sai Tên Công ty, Địa chỉ 2015

Điều chỉnh Hóa đơn Sai Tên Công ty, Địa chỉ 2015

Theo Công văn Số 1005/TCT-CS  về hóa đơn điều chỉnh ngày 24 tháng 03 năm 2015KHÔNG XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH MÀ CHỈ LÀM BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH.
Trả lời công văn số 10267/CT-TTHT ngày 27/11/2014 của CụcThuế thành phố Hồ Chí Minh nêu vướng mắc về việc lập hóa đơn điều chỉnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập.
Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách lập tiêu thức“Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” trên hóa đơn.
Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng ghi đúng mã số thuế của người mua thì người bán và người mua lập biên bản điều chỉnhKHÔNG PHẢI LẬP HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH theo hướng dẫn tại điểm b khoản 7 Điều 3Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính
Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.
Điều chỉnh Hóa đơn Sai Tên Công ty, Địa chỉ 2015

1 comment

  1. Hóa đơn in sai tên người bán và đã xuất bán cho KH hì xử lý ntn?

    ReplyDelete

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới