Trang

Tỷ lệ trích các khoản theo lương 2016

Tỷ lệ trích các khoản theo lương 2016 2017 2018 2019moi'mới nhất, từ ngày 1/12/2015 theo QD 959/QĐ-BHXH thì tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương, mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ như sau :
- Doanh nghiệp : 18% (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).
- Người lao động: 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
- Trích từ tiền lương của NLĐ là 10,5%
- Liên đoàn lao động Quận, huyện là 2% (KPCĐ) trên quỹ tiền lương hàng tháng của những người tham gia BHXH.
 Đang đang xem bài viết " Tỷ lệ trích các khoản theo lương 2016" "
Mức tiền lương đóng BHXH, BHTN, BHYT:

- Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Cụ thể:
- Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.
- Riêng BHTN tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

a. Mức lương tối thiểu vùng xem tại đây: Mức lương tối thiểu vùng năm 2016
b. Mức lương cơ sở: Hiện tại là 1.150.000 đồng/tháng. Nhưng từ ngày 1/5/2016 là: 1.21.0.000 =>  Như vậy tối đa là: 24.200.000
- Trường hợp: Người lao động có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.
Lưu ý:
- Từ 01/01/2016: Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.
- Từ ngày 01/01/2018 trở đi: Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.
- Những lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc độc hại thì cộng thêm 5%.
Trích bài viết " Tỷ lệ trích các khoản theo lương 2016"
 Thời hạn nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN:
Theo điều 7 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về việc đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN cụ thể như sau:

1. Đóng hằng tháng BHXH, BHYT, BHTN :
- Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng.
Cụ thể: DN trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định trên, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
2. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần  BHXH, BHYT, BHTN 
- Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.
3. Đóng theo địa bàn  BHXH, BHYT, BHTN 
- Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.
- Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.
***** Bạn đang xem bài viết "  Tỷ lệ trích các khoản theo lương 2016 BHXH, BHYT, BHTN  "
*** Có thể bạn quan tâm : TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

                                                                Text Box: Mẫu số: 01/MBAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 
TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm 2014
[02Lần đầu *                [03Bổ sung lần thứ  *
[04] Người nộp thuế : .
[05] Mã số thuế: .......................................................................................................................
[06] Địa chỉ: ..............................................................................................................................
[07] Quận/huyện:  ...................................... [08] Tỉnh/Thành phố:......................................
[09] Điện thoại: ............................................[10] Fax:............................................................
[11] Email: ................................................................................................................................
[12] Đại lý thuế (nếu có) :
[13] Mã số thuế:........................................................................................................................
[14] Địa chỉ:  .............................................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .........................................................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ....................................... .
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày.....................................................
      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Stt

Chỉ tiêu
Mã chỉ tiêu
Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng
Bậc môn bài
Mức thuế môn bài
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)


1

Người nộp thuế môn bài
CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

[22]

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
 (ghi rõ tên, địa chỉ)
........................................................................................
..........................................................................................


[23]3
Tổng số thuế môn bài phải nộp
[24]Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

                                        TP HCM,Ngày     tháng     năm2014
      NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                                         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

                                        

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới