Trang

Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?

Nộp lại báo cáo tài chính bctc có bị phạt không?

 Khi doanh nghiệp làm BCTC thì việc sai sót là không tránh khỏi. Nếu doanh nghiệp làm sai có được nộp lại báo cáo tài chính không và khi nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?

Xem thêm bài viết:
" Công văn nộp Lại Báo cáo tài chính "


Theo Điều 10,  Thông tư 156/2013/TT-BTC Nếu doanh nghiệp làm lại báo cáo tài chính khi phát hiện sai sót thì khi nộp lại báo cáo tài chính năm có những trường hợp xảy ra sau:
– Nếu nộp lại báo cáo tài chính mà không ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì doanh nghiệp không bị phạt khi nộp lại báo cáo tài chính.
– Nếu nộp lại báo cáo tài chính mà có số thuế TNDN nộp thừa thì doanh nghiệp được bù trừ vào những kỳ sau đối với số thuế TNDN đã nộp thừa.
– Nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính mà có số thuế TNDN nộp thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm số thuế nộp thiếu, tiền chậm nộp báo cáo tài chính.

Xem thêm: Trích " “a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;”Theo quy định trên thì doanh nghiệp khi phát hiện sai sót quyết toán thuế TNDN của những năm trước, thì được lập và nộp lại báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN với điều kiện sau:Nộp lại bất kỳ ngày làm việc nào, không phụ thuộc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại doanh nghiệp.Nếu đã đăng ký khai thuế qua mạng thì thực hiện nộp tờ khai qua mạngTùy từng chi cục thuế yêu cầu có công văn xin nộp lại báo cáo tài chính năm sai sót.2.Hồ sơ khai bổ sung khi nộp lại báo cáo tài chínhĐiều 10, Khoản 5, Điểm b Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:“b) Hồ sơ khai bổ sung– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”.........."
Bài viết: " Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không ? "

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới