Trang

Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất. đầy đủ và luôn cập nhật mới , các bạn có thể tải về ở link bên dưới
Hình ảnh hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN  KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Vui lòng để chế độ màn hình ngang khi tra cứu

STT
SỐ HIỆU TK
TÊN TÀI KHOẢN
PHẠM VI
ÁP DỤNG
GHI CHÚ
LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ
1
111
Tiền mặt
Mọi đơn vị
1111
Tiền Việt Nam
1112
Ngoại tệ
1113
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
2
112
Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Mọi đơn vị
Chi tiết theo
1121
Tiền Việt Nam
từng TK tại
1122
Ngoại tệ
từng NH, KB
1123
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
3
113
Tiền đang chuyển
Mọi đơn vị
4
121
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Đơn vị có phát
1211
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
sinh
1218
Đầu tư tài chính ngắn hạn khác
5
152
Nguyên liệu, vật liệu
Mọi đơn vị
Chi tiết theo
 yêu cầu quản 
6
153
Công cụ, dụng cụ
Mọi đơn vị
7
155
Sản phẩm, hàng hoá
Đơn vị có hoạt
Chi tiết
1551
Sản phẩm
động  SX, KD
theo sản phẩm,
1552
Hàng hoá
hàng hoá
LOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
8
211
TSCĐ hữu hình
Mọi đơn vị
Chi tiết theo
2111
Nhà cửa, vật kiến trúc
 yêu cầu quản
2112
Máy móc, thiết bị
2113
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
2114
Thiết bị, dụng cụ quản lý
2115
Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
2118
Tài sản cố định khác
9
213
TSCĐ vô hình
Mọi đơn vị
10
214
Hao mòn TSCĐ
Mọi đơn vị
2141
Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142
Hao mòn TSCĐ vô hình
11
221
Đầu tư tài chính dài hạn
2211
Đầu tư chứng khoán dài hạn
2212
Vốn góp
2218
Đầu tư tài chính dài hạn khác
12
241
XDCB dở dang
2411
Mua sắm TSCĐ
2412
Xây dựng cơ bản
2413
Sửa chữa lớn TSCĐ
LOẠI 3: THANH TOÁN

13
311
Các khoản phải thu
Mọi đơn vị
Chi tiết theo 
3111
Phải thu của khách hàng
yêu cấu
3113
Thuế GTGT được khấu trừ
Đơn vị được
quản  lý
31131
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ
khấu trừ thuế
GTGT
31132
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
3118
Phải thu khác
14
312
Tạm ứng
Mọi đơn vị
Chi tiết
từng đối tượng
15
313
Cho vay
Đơn vị có dự
Chi tiết
3131
Cho vay trong hạn
án tín dụng
từng đối  tượng
3132
Cho vay quá hạn
3133
Khoanh nợ cho vay
16
331
Các khoản phải trả
Mọi đơn vị
Chi tiết
3311
Phải trả người cung cấp
từng đối tượng
3312
Phải trả nợ vay
3318
Phải trả khác

17
332
Các khoản phải nộp theo lương
Mọi đơn vị
3321
Bảo hiểm xã hội
3322
Bảo hiểm y tế
3323
Kinh phí công đoàn

18
333
Các khoản phải nộp nhà nước
Các đơn vị có
3331
Thuế GTGT phải nộp
phát sinh
33311
Thuế GTGT đầu ra
33312
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332
Phí, lệ phí
3334
Thuế thu nhập doanh nghiệp
3337
Thuế khác
3338
Các khoản phải nộp khác
19
334
Phải trả công chức, viên chức
Mọi đơn vị
20
335
Phải trả các đối tượng khác
Chi tiết theo
từng đối tượng
21
336
Tạm ứng kinh phí
22
337
Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau
3371
Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho
3372
Giá trị khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành
3373
Giá trị khối lượng XDCB hoàn thành

23
341
Kinh phí cấp cho cấp dưới
Các đơn vị
cấp trên
Chi tiết
cho từng đơn vị

24
342
Thanh toán nội bộ
Đơn vị có phát sinh
LOẠI 4 – NGUỒN KINH PHÍ

25
411
Nguồn vốn kinh doanh
Đơn vị có hoạt động SXKD
Chi tiết
 theo từng
nguồn
26
412
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Đơn vị
có phát sinh
27
413
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Đơn vị có
ngoại tệ
28
421
Chênh lệch thu, chi chưa xử lý
4211
Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên
4212
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh
4213
Chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước
Đơn vị có đơn
 đặt  hàng của
Nhà nước
4218
Chênh lệch thu, chi hoạt động khác
29
431
Các quỹ
Mọi đơn vị
4311
Quỹ khen thưởng
4312
Quỹ phúc lợi
4313
Quỹ ổn định thu nhập
4314
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
30
441
Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản
Đơn vị có đầu
4411
Nguồn kinh phí NSNN cấp
tư  XDCB dự
4413
Nguồn kinh phí viện trợ
án
4418
Nguồn khác
31
461
Nguồn kinh phí hoạt động
Mọi đơn vị
Chi tiết từng
4611
Năm trước
nguồn KP
46111
Nguồn kinh phí thường xuyên
46112
Nguồn kinh phí không thường xuyên
4612
Năm nay
46121
Nguồn kinh phí thường xuyên
46122
Nguồn kinh phí không thường xuyên
4613
Năm sau
46131
Nguồn kinh phí thường xuyên
46132
Nguồn kinh phí không thường xuyên
32
462
Nguồn kinh phí dự án
Đơn vị có
4621
Nguồn kinh phí NSNN cấp
dự án
4623
Nguồn kinh phí viện trợ
4628
Nguồn khác
33
465
Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước
Đơn vị có đơn đặt hàng của
Nhà nước
34
466
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
Mọi đơn vị
LOẠI 5: CÁC KHOẢN THU
35
511
Các khoản thu 
Đơn vị có
5111
Thu phí, lệ phí
phát sinh
5112
Thu theo đơn đặt hàng của nhà nước
5118
Thu khác
36
521
Thu chưa qua ngân sách
Đơn vị có
5211
Phí, lệ phí
phát sinh
5212
Tiền, hàng viện trợ
37
531
Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh
Đơn vị có HĐ SXKD

LOẠI 6: CÁC KHOẢN CHI
38
631
Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh
Đơn vị có hoạt động SXKD
Chi tiết theo
động SXKD
39
635
Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước
Đơn vị có đơn đặt hàng của
Nhà nước
40
643
Chi phí trả trước
Đơn vị có phát sinh
41
661
Chi hoạt động
Mọi đơn vị
6611
Năm trước
66111
Chi thường xuyên
66112
Chi không thường xuyên
6612
Năm nay
66121
Chi thường xuyên
66122
Chi không thường xuyên
6613
Năm sau
66131
Chi thường xuyên
66132
Chi không thường xuyên

42
662
Chi dự án
Đơn vị có
Chi tiết theo
6621
Chi quản lý dự án
dự án
dự án
6622
Chi thực hiện dự án

LOẠI 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
1
001
Tài sản thuê ngoài
2
002
Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công
3
004
Khoán chi hành chính
4
005
Dụng cụ lâu bền đang sử dụng
5
007
Ngoại tệ các loại
6
008
Dự toán chi hoạt động
0081
Dự toán chi thường xuyên
0082
Dự toán chi không thường xuyên
7
009
Dự toán chi chương trình, dự án
0091
Dự toán chi chương trình, dự án
0092
Dự toán chi đầu tư XDCB

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới