Trang

Hóa đơn ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ

Xử lý hóa đơn ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ (đã kê khai thuế), cụ thể hướng dẫn các bạn xử lý tình huống khi viết sai hóa đơn ở dòng tổng tiền thanh toán dòng số tiền và viết số tiền bằng chữ sai.
Theo công văn sô 11795/CT-TTHT V/v hóa đơn, chứng từ ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.
Tóm lại cách xử lý Hóa đơn ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ- Nếu HD của các bạn bị ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ nhưng mà đã kê khai thuế trên tờ khai thuế thì các bạn vẫn thực hiện như hướng dẫn tại Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập.
TH: 
Bên bán (viết sai hóa đơn) sẽ lập biên bản điều chỉnh HD và sau đó bên bán suất hóa đơn điều chỉnh. Trên hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ điều chỉnh tăng (hoặc giảm) tổng số tiền thanh toán đã ghi trên hóa đơn số... ký hiệu... ngày... tháng... năm...
P/s: HD  điều chỉnh giảm không được ghi số âm).

- Nếu HD viết sai đó chưa được dùng để kê khai thuế GTGT thì các bạn chỉ cần lập biên bản thu hồi, rồi xuất hóa đơn khác thay thế là xong.Bài viết:  " Hóa đơn ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ "

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới