Trang

Cách làm hợp đồng lao động năm 2016

Cách làm hợp đồng lao động năm 2016 ( 2017 2018 sẻ update sau ) , Hướng dẫn hợp đồng lao động mới nhất . mẫu hợp đồng lao động 
Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. mẫu hợp đồng lao động 
Các bạn cần chú ý những nội dung sau :

7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

a) Thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của ngày, tuần hoặc ca làm việc; số ngày làm việc trong tuần; làm thêm giờ và các điều khoản liên quan khi làm thêm giờ;

b) Thời gian, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc nghỉ trong giờ làm việc; thời gian nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

8. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động

9. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

a) Tỷ lệ % tính trên tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và của người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

b) Phương thức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động và của người lao động.

10. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề của người lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng

Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc đảm bảo thời gian, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

11. Các nội dung khác liên quan đến thực hiện nội dung mà hai bên thỏa thuận...
Mẫu hợp đồng lao động


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Tên đơn vị:...................
Số:...................................
..... , ngày..... tháng..... năm ....
 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chúng tôi, một bên là: Công ty ..............
Địa chỉ: 

Đại diện bởi:
Ông/Bà:  ........................................                          
Sinh ngày....... tháng..... năm......                        Số CMTND: cấp ngày...../...../...... tại...............
Địa chỉ nơi cư trú:..........................................
Chức vụ: 

Và một bên là Ông/Bà:      ........Ghi đầy đủ họ tên người lao động......            
Sinh ngày....... tháng..... năm......             giới tính:.......... (Nam hoặc Nữ)
Số CMTND: cấp ngày...../...../...... tại...............
Địa chỉ nơi cư trú: 

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
 
Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:
a) Công việc
- Chức vụ: 
- Công việc phải làm: 
b) Địa điểm làm việc của người lao động: 
 
Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động
- Loại hợp đồng lao động: 
- Bắt đầu từ ngày... tháng... năm .... đến hết ngày.... tháng... năm....
 

Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 
 
a) Thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của ngày, tuần hoặc ca làm việc; số ngày làm việc trong tuần; làm thêm giờ và các điều khoản liên quan khi làm thêm giờ; 
 
b) Thời gian, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc nghỉ trong giờ làm việc; thời gian nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương. 

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
- Mức lương chính hoặc lương cơ bản
- Phụ cấp: Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh
- Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động”.
 
Các khoản phụ cấp phải đóng BH Các khoản phụ cấp không phải đóng BH
Phụ cấp chức vụ, chức danh;
Phụ cấp trách nhiệm;
Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
Phụ cấp thâm niên;
Phụ cấp khu vực;
Phụ cấp lưu động;
Phụ cấp thu hút
và các phụ cấp có tính chất tương tự.
Tiền thưởng sáng kiến
Tiền ăn giữa ca
Xăng xe,
Điện thoại,
Đi lại,
Tiền nhà ở,
Tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;
Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết,
có người thân kết hôn, sinh nhật
Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh
khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

- Tiền thưởng:
- Hình thức trả lương:
- Được trả lương vào các ngày....... hàng tháng.
- Chế độ nâng lương:
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Đối với người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ghi tỷ lệ % tiền lương hằng tháng hai bên phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; 
, Đối với người lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoản tiền bảo hiểm xã hội tính thêm vào tiền lương.
Xem thêm: Mức lương đóng bảo hiểm bắt buộc năm 2016
- Phương tiện đi lại làm việc: 
- Chế độ đào tạo: 
 
Những thỏa thuận khác: 
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động....
- Bồi thường vi phạm và vật chất: 
 
Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 6: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày…..tháng…… năm……... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại.... ngày.... tháng.... năm.....

Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu) Ghi rõ Họ và Tên
Cách làm hợp đồng lao động năm 2016 , hướng dẫn làm mẫu hợp đồng lao động hdld

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới