Trang

Gộp báo cáo tài chính và kỳ tính thuế tndn năm 2015

CÔNG VĂN XIN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015 VÀ KỲ TÍNH THUẾ TNDN NĂM 2015 CỦA ĐƠN VỊ MỚI THÀNH LẬP DƯỚI 90 NGÀY .
......................................
Căn cứ khoản 3 và điều 3 chương 2 thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN)
“3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng”.
------------------------------
Căn cứ điểm a khoản 2 và khoản 4 điều 13 Luật kế toán 03/2003/QH11
“Điều 13. Kỳ kế toán

2. Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lập được quy định như sau:
a) Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này;
….
4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.”

------------------------------------------------------
Gộp báo cáo tài chính và kỳ tính thuế tndn năm 2015
Do đó Đơn Vị mới thành lập năm 2015. Kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 chưa tới 90 ngày. Có thể cộng gộp 3 tháng cuối kỳ tính thuế TNDN năm 2015 và kỳ báo cáo tài chính năm 2015 chung với kỳ tính thuế TNDN và báo cáo tài chính năm 2016.
Gộp báo cáo tài chính và kỳ tính thuế tndn năm 2015
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )


Nguồn: Hoa Nguyên

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới