Trang

Lịch nộp thuế các loại báo cáo thuế năm 2016

Lịch nộp thuế các loại báo cáo thuế năm 2016  (, thuế GTGT, TNCN, TNDN, BC THSDHĐ ) , lịch nộp thuế 2016 ( 2017 2018 sẽ cập nhật theo năm )   - Lịch nộp thuế 2016 2017

A. Lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất 2015 2016 2017

( Hình ảnh : Lịch nộp thuế 2016 )

B. Về Thời hạn nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BC THSDHĐ:
Chú ý: Những DN mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính: Kê khai thuế GTGT và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.(Theo Thông tư 151 và thông tư 39, thông tư 119)
- DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.
- DN kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:
       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp 
50.000.000 thì kê khai theo tháng.
       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp 
 50.000.000 thì kê khai theo quý.
)

- Từ quý 4/2014 trờ đi không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa, các bạn chỉ cần tự tình tiền thuế TNDN nếu có thì đi nộp.
- Theo tháng lịch nộp thuế 2016: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
VD: Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2016. Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2016.


- Theo quý 
lịch nộp thuế 2016
: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.
VD: Tờ khai thuế GTGT quý 4/2016. Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2017.
- Theo năm 
lịch nộp thuế 2016
Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.
- Theo từng lần phát sinh 
lịch nộp thuế 2016: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

- HS quyết toán thuế năm:  Gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2015. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2016.

- Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Xem thêm về : Thời hạn nộp thuế môn bài

 


 

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới