Trang

Bài tập kinh tế vi mô chương 2

Bài tập kinh tế vi mô chương 2 có đáp án

CHÖÔNG II : LYÙ THUYEÁT VEÀ HAØNH VI CUÛA NGÖÔØI TIEÂU DUØNG

BAØI 10: Moät ngöôøi tieâu thuï khi tieâu duøng 3 saûn phaåm X, Y, Z coù caùc möùc höõu ích bieân ñaït ñöôïc töông öùng nhö sau:
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MUx
60
50
40
30
25
20
15
10
8
6
MUy
85
80
70
64
60
50
40
32
26
20
MUz
40
32
25
20
16
14
12
10
9
8
1/  Neáu ngöôøi tieâu duøng daønh 100 ñvtt ñeå chi tieâu cho 3 saûn phaåm naøy, vôùi giaù ñvsp cuûa X laø 10, cuûa Y laø 5, cuûa Z laø 2,5 thì người naøy seõ mua heát bao nhieâu saûn phaåm X, Y, Z ñeå toái ña hoùa möùc höõu ích? Tính toång möùc höõu ích toái ña ñaït ñöôïc.(X= 3; Y = 10; Z= 8; TU = 834)
2/  Neáu giaù cuûa Y laø10, caùc ñieàu kieän khaùc khoâng ñoåi, thì vôùi phoái hôïp X = 3,  Y = 7, Z = 8 , ngöôøi tieâu duøng naøy coù ñaït söï phoái hôïp tieâu duøng toái öu khoâng? Taïi sao? (KHÔNG ; VÌ KHÔNG THOẢ MỨC NGÂN SÁCH CHO PHÉP)
3/ Neáu giaù cuûa Z laø 5, caùc ñieàu kieän khaùc khoâng ñoåi, thì phoái hôïp tieâu duøng toái öu seõ goàm bao nhieâu saûn phaåm X, Y vaø Z? Nhaän xeùt gì veà söï thay ñoåi soá löôïng saûn phaåm Z? Vieát phöông trình vaø veõ ñöôøng caàu caù nhaân  cuûa ngöoøi tieâu duøng ñoái vôùi  saûn phaåm Z ( giaû söû ñöôøng caàu naøy coù daïng tuyeán tính).( NẾU GIÁ SẢN PHẨM Z TĂNG GẤP ĐÔI, LƯỢNG CẦU VỀ SẢN PHẨM Z GIẢM PHÂN NỮA;  Z = - 1,6P +12)
4/  Giaû söû thò tröôøng coù 20 ngöôøi tieâu duøng , xaùc laäp phöông trình ñöôøng caàu thò tröôøng cuûa saûn phaåm Z . Nhaän xeùt veà tính co giaõn cuûa ñöôøng caàu caù nhaân vaø ñöôøng caàu thò tröôøng saûn phaåm Z.( Zd = -32P + 240; Ed BẰNG NHAU TẠI MỌI MỨC GIÁ)
Moät ngöôøi tieâu duøng daønh 108 ñvtt ñeå chi tieâu cho 2 saûn phaåm X vaø Y. Giaù ñôn vò cuûa X laø 6 ñvtt, cuûa Y laø 2 ñvtt vaø haøm toång möùc höõu ích laø TU = (X-2)Y.
1/  Xaùc ñònh phöông aùn tieâu duøng toái öu. Tính toång möùc höõu ích toái ña ñaït ñöôïc trong tröôøng hôïp naøy.
2/  Neáu giaù saûn phaåm X laàn löôït laø  9 vaø 12, caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi.  Xaùc ñònh phöông aùn tieâu duøng toái öu. 

3/   Veõ ñoà thò ñöôøng tieâu duøng giaù caû cuûa saûn phaåm X, anh chò coù nhaän xeùt gì ?. Töø ñoù haõy veõ ñoà thò ñöôøng caàu cuûa saûn phaåm X .
Bài tập kinh tế vi mô chương 2 có đáp án 

1.3 Câu hỏi thảo luận
1.    Đối với những người chưa học kinh tế học, tối đa hoá lợi nhuận là hành        vi đi ngược lại mong muốn của xã hội. Hãy bàn luận một cách có phê     phán những lý do của quan niệm này.
2.    Hãy bàn luận về vai trò của lý thuyết, các số liệu thực tế, những định    hướng chính sách và xác suất trong kinh tế học.
3.    Một môn khoa học bất kỳ có thể là “khách quan” ở mức độ nào? Một  môn khoa học xã hội có thể là “khách quan” ở mức độ nào?
4.    Tại sao không thể loại bỏ hoàn toàn tính chủ quan trong nghiên cứu         kinh tế học? Phải chăng điều này ủng hộ cho sự phê phán phương         pháp khoa học áp dụng trong kinh tế học? Hãy bàn luận.
5.    Hãy sử dụng đường PPF để minh hoạ những khả năng lựa chọn của xã      hội giữa tiêu dùng hiện tại và đầu tư cho tương lai. Bạn có thể nói gì về  xã hội nằm trên đường PPF với xã hội không năm trên đường PPF.
6.    Nếu một quốc gia chuyển từ tình huống hữu nghiệp toàn phần sang         thất nghiệp tràn lan thì ba vấn đề kinh tế cơ bản bị ảnh hưởng như thế nào?

7.    Hệ thống giá cung cấp giải pháp cho vấn đề sản xuất cho ai trong nền    kinh tế thị trường như thế nào. Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, có các    yếu tố quan trọng nào khác?

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới