Trang

Quy trình thanh tra thuế mới nhất

Quy trình thanh tra thuế mới nhất năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ( Tài liệu tham khảo)
Chuẩn hóa các nội dung công việc trong hoạt động thanh tra thuế.
Đảm bảo hoạt động thanh tra thuế được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, thống nhất từ Tổng cục Thuế đến Cục Thuế, đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa ngành thuế.
Nâng cao năng lực hoạt động thanh tra thuế, đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch trong công tác thanh tra thuế.
II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
Quy trình này quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các công việc trong hoạt động thanh tra chuyên ngành thuế (Bao gồm cả việc thực hiện thanh lại các kết luận thanh tra thuế theo điểm b, c Khoản 1 Điều 67 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) và được áp dụng thống nhất trong phạm vi toàn ngành, với các nội dung chính: Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; Thanh tra tại trụ sở người nộp thuế; Nhập dữ liệu thanh tra và báo cáo.
III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DUNG
Quy trình thanh tra thuế được áp dụng cho Lãnh đạo cơ quan Thuế, bộ phận thanh tra thuế, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế.
Các Bộ phận tham gia vào thực hiện quy trình: Bộ phận quản lý nợ gồm: Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc Cục Thuế. Bộ phận kê khai gồm: Phòng Kê khai và Kế toán thuế thuộc Cục Thuế.
Quy trình thanh tra thuế này không áp dụng đối với hoạt động thanh tra của công chức thanh tra thuế tiến hành thanh tra độc lập.
Phần II NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH
I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM
1. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra năm.
1.1. Tập hợp, khai thác thông tin dữ liệu về người nộp thuế.
1.2. Định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra.
2. Xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch thanh tra năm:
2.1. Tại Tổng cục Thuế.
2.1.1. Về kế hoạch thanh tra của Tổng cục Thuế.
2.1.2. Duyệt kế hoạch thanh tra của các Cục Thuế.
2.2. Tại Cục Thuế.
2.3. Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra:
2.4. Công khai kế hoạch thanh tra hàng năm.
2.5. Cơ quan Thuế các cấp khi xây dựng kế hoạch thanh tra năm cần dự tính, cơ cấu để bố trí nguồn nhân lực cho thanh tra các trường hợp đột xuất nhìn đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế hàng năm và hoàn thành kế hoạch thanh tra ở mức cao nhất.
2.6. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra đối với trường hợp người nộp thuế có phạm vi hoạt động rộng, qui mô lớn như: Tập đoàn, Tổng công ty,... thì phải ghi danh sách đơn vị thành viên được đưa vào kế hoạch thanh tra.
3. Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm.
3.1. Kế hoạch thanh tra năm đã được phê duyệt được điều chỉnh nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
3.2. Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm.
3.3. Nội dung, thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra được thực hiện như nội dung, thủ tục trình phê duyệt kế hoạch thanh tra năm trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh.
3.4. Hàng năm, trước ngày 30 tháng 9, cơ quan Thuế các cấp xem xét việc thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, báo cáo cơ quan thuế cấp trên về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm (nếu có) trước ngày 5 tháng 10 hàng năm.
4. Các trường hợp thanh tra đột xuất.
5. Thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế:Quy trình thanh tra thuế mới nhất năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020
II. THANH TRA TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI NỘP THUẾ
1. Chuẩn bị và quyết định thanh tra.
1.1. Tập hợp tài liệu, phân tích xác định nội dung thanh tra.
1.2. Ban hành quyết định thanh tra.
1.3. Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra.
2. Tiến hành thanh tra.
2.1. Công bố Quyết định thanh tra thuế.
2.2. Tiến hành thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế.
2.3. Một số trường hợp phát sinh trong thanh tra:
2.4. Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra.
2.5. Lập biên bản thanh tra.
3. Kết thúc thanh tra.
3.1. Báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra.
3.2. Kết luận thanh tra, công khai kết luận thanh tra và lưu hành kết luận thanh tra.
4. Các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện thanh tra.
4.1. Chuyển giao hồ sơ, vụ việc cho cơ quan điều tra (nếu có).
4.2. Theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý qua thanh tra.
4.3. Lưu trữ hồ sơ thanh tra.
III. NHẬP DỮ LIỆU THANH TRA VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Nhập dữ liệu vào hệ thống.
2. Chế độ báo cáo.
2.1. Thời điểm chốt số liệu báo cáo
2.2. Các loại báo cáo định kỳ
2.3. Thời điểm gửi báo cáo
2.4. Hình thức báo cáo:
2.5. Lập và khai thác các báo cáo trên ứng dụng
Phần III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Thanh tra cơ quan Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp thực hiện Quy trình này.
2. Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện theo qui trình này; định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy trình của các bộ phận thanh tra và áp dụng hình thức khen thưởng, kỷ luật theo chế độ qui định.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, Cục Thuế các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế để giải quyết./Quy trình thanh tra thuế mới nhất năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới