Trang

Tải Thông tư số 204/2015/TT-BTC

Tải Thông tư số 204 /2015/TT-BTC  -  ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Nhấn vào nút download để tải thông tư 204 về nhé mọi người .
B9 TAI CHINH CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM DQc l$p - Tg do - Hpnh phric 56: 204l20l5iTT-BTC Hd N)| ngdy 2l thdng I2 ndm 2015 THONG TT' Quy tlinh vA ep dgng quin lf rrii ro trong quin g thu6 Cdn cw LuQt Quan ty thud sii ZS|ZOO6/QH\ I ngay 29 thdng I I ndm 2006, LuAt s6 21/2012/QHI3 ngdy 20 thdng Il ndm 2012 sica d6i, bii sung m6t sd diiu cila Ludt Quan ly thu€ vd Ludt ta rltzot4/QH|3 ngdy 26 thdng II ndm 2014 stta d6i, b6 sung n6t s6 diiu ctia cdc LuQt vi thu€; cdn cu Nshi dlnh s6 83/2013/NE-cp ngdy 22 thdng 7 ndm 2013 cila Ch{nh phil quy ttinh chi tiiit thi hdnh mil s6 diiu cita Ludt Qudn tj,thud vd Ludt , :1, r ) sna doi, bd sung m)t s6 di6u cfta LuQt Qudn ly thu6; cdn cth Nshi dinh s6 l2/2015/NE-cP ngdy t2 thdng 2 ndm 2015 cila Chinh phil quy dinh chi tiih thi hdnh LuQt s*a dAi, nA sung m\t s(i diiu cila cdc Luqt v€ thud vd stta ddi, b6 sung mQt si| diiu cila cdc Nghi dinh vi thu6; Cdn cu Nehi dinh sd 2I5/2013/ND-CP ngdy 23 thdng l2 ndm 2013 ct)a Chinh phrt quy dinh ch*c ndng, nhiQm uu, qryin hqn vd "o ,Au t6 chuc cilo B0 Tdi chinh; Cdn cft NShi quy1t tA tOtwg-CP ngdy 12 thdng 3 ndm 20lS crta Chinh I r- phu vA nhirng nhiQm vu, giai phdp chir y€u ti€p ttlc cai thi6n m6i trudng kinh doanh, nang cao ndng lrc canh tranh qr6, gia hai ndm 2015 - 2016; Xet tli nghi cua T6ng cuc truovtg TiSng cuc Thu6; BQ truhng B0 TAi chinh ban hdnh Thong tu quy dinh vi dp dqng quan ty rui ro trong qltan li, thue nhu san Tải Thông tư số 204/2015/TT-BTC 

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới