Trang

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàngHệ thống tài khoản kế toán ngân hàng,  nay đã có trên ứng dụng android bạn có thể mang theo một lúc- một nơi , và tra cứu bất kỳ lúc nào bạn thích,  bạn có thể tham khảo bên dưới để  có thể tải  về để sử dụng hệ thống tài khoản kế toán tiện lợi nhất.

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Vui lòng để chế độ màn hình ngang để xem rõ hơn
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN
TÊN TÀI KHOẢN
Cấp I
Cấp II
Cấp III
Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư
10
Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý

101
Tiền mặt bằng đồng Việt nam
1011
Tiền mặt tại đơn vị
1012
Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ
1013
Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý
1014
Tiền mặt tại máy ATM
1019
Tiền mặt đang vận chuyển
103
Tiền mặt ngoại tệ
1031
Ngoại tệ tại đơn vị
1032
Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ
1033
Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ  
1039
Ngoại tệ đang vận chuyển
104
Chứng từ có giá trị ngoại tệ
1041
Chứng từ có giá trị ngoại tệ  tại đơn vị
1043
Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu  
1049
Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển
105
Kim loại quý, đá quý
1051
Vàng tại đơn vị
1052
Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ
1053
Vàng đang mang đi gia công, chế tác
1054
Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển
1058
Kim loại quý, đá quý khác

11
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
111
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam
1111
Tiền gửi phong toả
1113
Tiền gửi thanh toán
1116
Tiền ký quỹ bảo lãnh
112
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ
1121
Tiền gửi phong toả
1123
Tiền gửi thanh toán
1126
Tiền ký quỹ bảo lãnh

12
Đầu tư  tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN
121
Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ
1211
Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
1212
Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc
122
Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết  khấu với NHNN
123
Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố vay vốn
129
Dự phòng giảm giá

13
Tiền, vàng gửi tại TCTD khác
131
Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam
1311
Tiền gửi không kỳ hạn
1312
Tiền gửi có kỳ hạn
132
Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng  trong nước bằng ngoại tệ
1321
Tiền gửi không kỳ hạn
1322
Tiền gửi có kỳ hạn
133
Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài
1331
Tiền gửi không kỳ hạn
1332
Tiền gửi có kỳ hạn
1333
Tiền gửi chuyên dùng
134
Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài
1341
Tiền gửi không kỳ hạn
1342
Tiền gửi có kỳ hạn
1343
Tiền gửi chuyên dùng
135
Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước
1351
Vàng gửi không kỳ hạn
1352
Vàng gửi có kỳ hạn
136
Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài
1361
Vàng gửi không kỳ hạn
1362
Vàng gửi có kỳ hạn

14
Chứng khoán kinh doanh
141
Chứng khoán Nợ
1411
Chứng khoán Chính phủ
1412
Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành
1413
Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
1414
Chứng khoán nước ngoài
142
Chứng khoán Vốn
1421
Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành
1422
Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
1423
Chứng khoán nước ngoài
148
Chứng khoán kinh doanh khác
149
Dự phòng giảm giá chứng khoán

15
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
151
Chứng khoán Chính phủ
152
Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành
153
Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
154
Chứng khoán Nợ nước ngoài
155
Chứng khoán Vốn do các TCTD khác trong nước phát hành
156
Chứng khoán Vốn do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
157
Chứng khoán Vốn nước ngoài
159
Dự phòng giảm giá chứng khoán

16
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
161
Chứng khoán Chính phủ
162
Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành
163
Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
164
Chứng khoán Nợ nước ngoài
169
Dự phòng giảm giá chứng khoán

Loại 2: Hoạt động tín dụng
20
Cho vay các tổ chức tín dụng khác
201
Cho vay các TCTD trong nước bằng đồng Việt Nam
2011
Nợ đủ tiêu chuẩn
2012
Nợ cần chú ý
2013
Nợ dưới tiêu chuẩn
2014
Nợ nghi ngờ
2015
Nợ có khả năng mất vốn

202
Cho vay các TCTD trong nước bằng  ngoại tệ
2021
Nợ đủ tiêu chuẩn
2022
Nợ cần chú ý
2023
Nợ dưới tiêu chuẩn
2024
Nợ nghi ngờ
2025
Nợ có khả năng mất vốn
203
Cho vay các TCTD nước ngoài bằng ngoại tệ
2031
Nợ đủ tiêu chuẩn
2032
Nợ cần chú ý
2033
Nợ dưới tiêu chuẩn
2034
Nợ nghi ngờ
2035
Nợ có khả năng mất vốn
205
Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác
2051
Nợ đủ tiêu chuẩn
2052
Nợ cần chú ý
2053
Nợ dưới tiêu chuẩn
2054
Nợ nghi ngờ
2055
Nợ có khả năng mất vốn
209
Dự phòng rủi ro
2091
Dự phòng cụ thể
2092
Dự phòng chung

21
Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
211
Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt nam
2111
Nợ đủ tiêu chuẩn
2112
Nợ cần chú ý
2113
Nợ dưới tiêu chuẩn
2114
Nợ nghi ngờ
2115
Nợ có khả năng mất vốn
212
Cho vay trung hạn bằng đồng Việt nam
2121
Nợ đủ tiêu chuẩn
2122
Nợ cần chú ý
2123
Nợ dưới tiêu chuẩn
2124
Nợ nghi ngờ
2125
Nợ có khả năng mất vốn
213
Cho vay dài hạn bằng đồng Việt nam
2131
Nợ đủ tiêu chuẩn
2132
Nợ cần chú ý
2133
Nợ dưới tiêu chuẩn
2134
Nợ nghi ngờ
2135
Nợ có khả năng mất vốn
214
Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng
2141
Nợ đủ tiêu chuẩn
2142
Nợ cần chú ý
2143
Nợ dưới tiêu chuẩn
2144
Nợ nghi ngờ
2145
Nợ có khả năng mất vốn
215
Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng
2151
Nợ đủ tiêu chuẩn
2152
Nợ cần chú ý
2153
Nợ dưới tiêu chuẩn
2154
Nợ nghi ngờ
2155
Nợ có khả năng mất vốn
216
Cho vay  dài hạn bằng ngoại tệ và vàng
2161
Nợ đủ tiêu chuẩn
2162
Nợ cần chú ý
2163
Nợ dưới tiêu chuẩn
2164
Nợ nghi ngờ
2165
Nợ có khả năng mất vốn
219
Dự phòng rủi ro
2191
Dự phòng cụ thể
2192
Dự phòng chung

22
Chiết khấu thương phiếu và các Giấy tờ có giá đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
221
Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá  bằng đồng Việt Nam
2211
Nợ đủ tiêu chuẩn
2212
Nợ cần chú ý
2213
Nợ dưới tiêu chuẩn
2214
Nợ nghi ngờ
2215
Nợ có khả năng mất vốn
222
Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá  bằng ngoại tệ
2221
Nợ đủ tiêu chuẩn
2222
Nợ cần chú ý
2223
Nợ dưới tiêu chuẩn
2224
Nợ nghi ngờ
2225
Nợ có khả năng mất vốn
229
Dự phòng rủi ro
2291
Dự phòng cụ thể
2292
Dự phòng chung

23
Cho thuê tài chính
231
Cho thuê tài chính bằng đồng Việt nam
2311
Nợ đủ tiêu chuẩn
2312
Nợ cần chú ý
2313
Nợ dưới tiêu chuẩn
2314
Nợ nghi ngờ
2315
Nợ có khả năng mất vốn
232
Cho thuê tài chính bằng ngoại tệ
2321
Nợ đủ tiêu chuẩn
2322
Nợ cần chú ý
2323
Nợ dưới tiêu chuẩn
2324
Nợ nghi ngờ
2325
Nợ có khả năng mất vốn
239
Dự phòng rủi ro
2391
Dự phòng cụ thể
2392
Dự phòng chung

24
Bảo lãnh
241
Các khoản trả thay khách hàng bằng đồng Việt nam
2412
Nợ cần chú ý
2413
Nợ dưới tiêu chuẩn
2414
Nợ nghi ngờ
2415
Nợ có khả năng mất vốn
242
Các khoản trả thay khách hàng bằng ngoại tệ
2422
Nợ cần chú ý
2423
Nợ dưới tiêu chuẩn
2424
Nợ nghi ngờ
2425
Nợ có khả năng mất vốn
249
Dự phòng rủi ro
2491
Dự phòng cụ thể
2492
Dự phòng chung

25
Cho vay bằng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư
251
Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận trực tiếp của các Tổ chức Quốc tế
2511
Nợ đủ tiêu chuẩn
2512
Nợ cần chú ý
2513
Nợ dưới tiêu chuẩn
2514
Nợ nghi ngờ
2515
Nợ có khả năng mất vốn
252
Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận của Chính phủ
2521
Nợ đủ tiêu chuẩn
2522
Nợ cần chú ý
2523
Nợ dưới tiêu chuẩn
2524
Nợ nghi ngờ
2525
Nợ có khả năng mất vốn
253
Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận của các tổ chức, cá nhân khác
2531
Nợ đủ tiêu chuẩn
2532
Nợ cần chú ý
2533
Nợ dưới tiêu chuẩn
2534
Nợ nghi ngờ
2535
Nợ có khả năng mất vốn
254
Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận trực tiếp của các Tổ chức Quốc tế
2541
Nợ đủ tiêu chuẩn
2542
Nợ cần chú ý
2543
Nợ dưới tiêu chuẩn
2544
Nợ nghi ngờ
2545
Nợ có khả năng mất vốn
255
Cho vay vốn bằng  ngoại tệ nhận của Chính phủ
2551
Nợ đủ tiêu chuẩn
2552
Nợ cần chú ý
2553
Nợ dưới tiêu chuẩn
2554
Nợ nghi ngờ
2555
Nợ có khả năng mất vốn
256
Cho vay vốn bằng  ngoại tệ nhận của các tổ chức, cá nhân khác
2561
Nợ đủ tiêu chuẩn
2562
Nợ cần chú ý
2563
Nợ dưới tiêu chuẩn
2564
Nợ nghi ngờ
2565
Nợ có khả năng mất vốn
259
Dự phòng rủi ro
2591
Dự phòng cụ thể
2592
Dự phòng chung

26
Tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài
261
Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam
2611
Nợ đủ tiêu chuẩn
2612
Nợ cần chú ý
2613
Nợ dưới tiêu chuẩn
2614
Nợ nghi ngờ
2615
Nợ có khả năng mất vốn
262
Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam
2621
Nợ đủ tiêu chuẩn
2622
Nợ cần chú ý
2623
Nợ dưới tiêu chuẩn
2624
Nợ nghi ngờ
2625
Nợ có khả năng mất vốn
263
Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam
2631
Nợ đủ tiêu chuẩn
2632
Nợ cần chú ý
2633
Nợ dưới tiêu chuẩn
2634
Nợ nghi ngờ
2635
Nợ có khả năng mất vốn
264
Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng
2641
Nợ đủ tiêu chuẩn
2642
Nợ cần chú ý
2643
Nợ dưới tiêu chuẩn
2644
Nợ nghi ngờ
2645
Nợ có khả năng mất vốn
265
Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng
2651
Nợ đủ tiêu chuẩn
2652
Nợ cần chú ý
2653
Nợ dưới tiêu chuẩn
2654
Nợ nghi ngờ
2655
Nợ có khả năng mất vốn
266
Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng
2661
Nợ đủ tiêu chuẩn
2662
Nợ cần chú ý
2663
Nợ dưới tiêu chuẩn
2664
Nợ nghi ngờ
2665
Nợ có khả năng mất vốn
267
Tín dụng khác bằng đồng Việt Nam
2671
Nợ đủ tiêu chuẩn
2672
Nợ cần chú ý
2673
Nợ dưới tiêu chuẩn
2674
Nợ nghi ngờ
2675
Nợ có khả năng mất vốn
268
Tín dụng khác bằng ngoại tệ và vàng
2681
Nợ đủ tiêu chuẩn
2682
Nợ cần chú ý
2683
Nợ dưới tiêu chuẩn
2684
Nợ nghi ngờ
2685
Nợ có khả năng mất vốn
269
Dự phòng rủi ro
2691
Dự phòng cụ thể
2692
Dự phòng chung

27
Tín dụng khác đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
271
Cho vay vốn đặc biệt
2711
Nợ đủ tiêu chuẩn
2712
Nợ cần chú ý
2713
Nợ dưới tiêu chuẩn
2714
Nợ nghi ngờ
2715
Nợ có khả năng mất vốn
272
Cho vay thanh toán công nợ
2721
Nợ đủ tiêu chuẩn
2722
Nợ cần chú ý
2723
Nợ dưới tiêu chuẩn
2724
Nợ nghi ngờ
2725
Nợ có khả năng mất vốn
273
Cho vay  đầu tư  xây dựng cơ bản theo kế hoạch Nhà nước
2731
Nợ đủ tiêu chuẩn
2732
Nợ cần chú ý
2733
Nợ dưới tiêu chuẩn
2734
Nợ nghi ngờ
2735
Nợ có khả năng mất vốn
275
Cho vay khác
2751
Nợ đủ tiêu chuẩn
2752
Nợ cần chú ý
2753
Nợ dưới tiêu chuẩn
2754
Nợ nghi ngờ
2755
Nợ có khả năng mất vốn
279
Dự phòng rủi ro
2791
Dự phòng cụ thể
2792
Dự phòng chung

28
Các khoản nợ chờ xử lý
281
Các khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản xiết nợ, gán nợ
282
Các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang chờ xét xử
283
Nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm
284
Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu nợ
285
Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động
289
Dự phòng rủi ro nợ chờ xử lý

29
Nợ cho vay được khoanh
291
Cho vay ngắn hạn
292
Cho vay trung hạn
293
Cho vay dài hạn
299
Dự phòng rủi ro nợ được khoanh

Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác
30
Tài sản cố định
301
Tài sản cố định hữu hình
3012
Nhà cửa, vật kiến trúc
3013
Máy móc, thiết bị
3014
Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
3015
Thiết bị, dụng cụ quản lý
3019
TSCĐ hữu hình khác
302
Tài sản cố định vô hình
3021
Quyền sử dụng đất
3024
Phần mềm máy vi tính
3029
TSCĐ vô hình khác
303
Tài sản cố định thuê tài chính
304
Bất động sản đầu tư
305
Hao mòn TSCĐ
3051
Hao mòn TSCĐ hữu hình
3052
Hao mòn TSCĐ vô hình
3053
Hao mòn TSCĐ đi thuê
3054
Hao mòn bất động sản đầu tư

31
Tài sản khác
311
Công cụ lao động đang dùng
312
Giá trị CCLĐ đang dùng đã ghi vào chi phí
313
Vật liệu

32
Xây dựng cơ bản , mua sắm TSCĐ
321
Mua sắm TSCĐ
322
Chi phí XDCB
3221
Chi phí công trình
3222
Vật liệu dùng cho XDCB
3223
Chi phí nhân công
3229
Chi phí khác
323
Sửa chữa  TSCĐ

34
Góp vốn, đầu tư dài hạn
341
Đầu tư vào công ty con bằng đồng Việt Nam
342
Vốn góp liên doanh bằng đồng Việt Nam
3421
Vốn góp liên doanh với các TCTD khác
3422
Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế
343
Đầu tư vào công ty liên kết bằng đồng Việt Nam
344
Đầu tư dài hạn khác bằng đồng Việt Nam
345
Đầu tư vào công ty con bằng ngoại tệ
346
Vốn góp liên doanh bằng ngoại tệ
3461
Vốn góp liên doanh với các TCTD khác
3462
Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế
347
Đầu tư vào công ty liên kết bằng ngoại tệ
348
Đầu tư dài hạn khác bằng ngoại tệ
349
349 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

35
Các khoản phải thu bên ngoài
351
Ký quỹ, thế chấp, cầm cố
352
Các khoản tham ô, lợi dụng
353
Thanh toán với Ngân sách Nhà nước
3531
Tạm ứng nộp Ngân sách Nhà nước
   
3532
Thuế giá trị gia tăng đầu vào
3535
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
  
3539
Các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh  toán
355
Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ
359
Các khoản khác phải thu

36
Các  khoản phải thu nội bộ
361
Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng đồng Việt nam
3612
Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ
3613
Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên
3614
Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản  chờ xử lý
3615
Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên TCTD
3619
Các khoản phải thu khác
362
Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng ngoại tệ
3622
Tạm ứng cho các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài
3623
 Tạm ứng công tác phí cho cán bộ, nhân viên
3629
Các khoản phải thu khác
366
Các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ
3661
Các khoản phải thu từ các chi nhánh
3662
Các khoản phải thu từ Hội sở chính
369
   Các khoản phải thu khác
3692
Giá trị khoản nợ giao Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản
3699
Các khoản phải thu khác

38
Các tài sản Có khác
381
Góp vốn đồng tài trợ bằng đồng Việt Nam
382
Góp vốn đồng tài trợ bằng ngoại tệ
383
Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam
384
Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ
385
Đầu tư bằng đồng Việt nam vào các thiết bị cho thuê tài chính
386
Đầu tư bằng ngoại tệ vào các thiết bị cho thuê tài chính
387
Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho TCTD, đang chờ xử lý
388
Chi phí chờ phân bổ
389
Tài sản có khác

39
Lãi và phí phải thu
391
Lãi phải thu từ tiền gửi
3911
Lãi phải thu từ tiền gửi bằng đồng Việt Nam.   
3912
Lãi phải thu từ  tiền gửi bằng ngoại tệ
392
Lãi phải thu từ đầu tư chứng khoán
3921
Lãi phải thu từ  tín phiếu NHNN và tín phiếu  Kho bạc
3922
Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
3923
Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
394
Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng
3941
Lãi phải thu từ cho vay bằng đồng Việt Nam
3942
Lãi phải thu từ cho vay bằng ngoại tệ và vàng
3943
Lãi phải thu từ cho thuê tài chính
3944
Lãi phải thu từ  khoản trả thay khách hàng

396
Lãi phải thu từ  các công cụ tài chính phái sinh
3961
Giao dịch hoán đổi
3962
Giao dịch kỳ hạn
3963
Giao dịch tương lai
3964
Giao dịch quyền lựa chọn
397
Phí phải thu

Loại 4: Các khoản phải trả
40
Các khoản Nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước
401
Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng đồng Việt nam
402
Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng ngoại tệ
403
Vay Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam
4031
Vay theo hồ sơ tín dụng
4032
Vay chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá
4033
Vay cầm cố các giấy tờ có giá
4034
Vay thanh toán bù trừ
4035
Vay hỗ trợ đặc biệt
4038
Vay khác
4039
Nợ quá hạn
404
Vay Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ
4041
Nợ vay trong hạn
4049
Nợ quá hạn

41
Các khoản Nợ các Tổ chức tín dụng  khác
411
Tiền gửi của các TCTD  trong nước bằng đồng Việt nam
4111
Tiền gửi không kỳ hạn
4112
Tiền gửi có kỳ hạn
412
Tiền gửi của các Tổ chức tín dụng  trong nước bằng ngoại tệ
4121
Tiền gửi không kỳ hạn
4122
Tiền gửi có kỳ hạn
413
Tiền gửi của các Ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam
4131
Tiền gửi không kỳ hạn
4132
Tiền gửi có kỳ hạn
414
Tiền gửi của các Ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ
4141
Tiền gửi không kỳ hạn
4142
Tiền gửi có kỳ hạn
415
Vay các tổ chức  tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam
4151
Nợ vay trong hạn
4159
Nợ quá hạn
416
Vay  các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ
4161
Nợ vay trong hạn
4169
Nợ quá hạn
417
Vay các Ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam
4171
Nợ vay trong hạn
4179
Nợ quá hạn
418
Vay các Ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ
4181
Nợ vay trong hạn
4189
Nợ quá hạn
419
Vay chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác

42

Tiền gửi của khách hàng
421
Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng đồng Việt nam
4211
Tiền gửi không kỳ hạn
4212
Tiền gửi có kỳ hạn
4214
Tiền gửi vốn chuyên dùng
422
Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng ngoại tệ
4221
Tiền gửi không kỳ hạn
4222
Tiền gửi có kỳ hạn
4224
Tiền gửi vốn chuyên dùng
423
Tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt nam
4231
Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
4232
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
4238
Tiền gửi tiết kiệm khác
424
Tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và vàng
4241
Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
4242
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
425
Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng đồng Việt nam
4251
Tiền gửi không kỳ hạn
4252
Tiền gửi có kỳ hạn
4254
Tiền gửi vốn chuyên dùng
426
Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng ngoại tệ
4261
Tiền gửi không kỳ hạn
4262
Tiền gửi có kỳ hạn
4264
Tền gửi vốn chuyên dùng
427
Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam
4271
Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc
4272
Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C)
4273
Tiền  gửi để bảo đảm thanh toán Thẻ
4274
Ký quỹ bảo lãnh
4277
Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính
4279
Bảo đảm các khoản thanh toán khác
428
Tiền ký quỹ bằng ngoại tệ
4281
Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc
4282
Tiền  gửi để mở Thư tín dụng (L/C)
4283
Tiền  gửi để bảo đảm thanh toán Thẻ
4284
Ký quỹ bảo lãnh
4287
Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính
4289
Bảo đảm các khoản thanh toán khác

43
Tổ chức tín dụng phát hành giấy tờ có giá
431
Mệnh giá giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam 
432
Chiết khấu giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam
433
Phụ trội giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam
434
Mệnh giá giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng
435
Chiết khấu giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng
436
Phụ trội giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng

44
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay
441
Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt nam
4411
Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài
4412
Vốn nhận của Chính phủ
4413
Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước
442
Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ
4421
Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài
4422
Vốn nhận của Chính phủ
4423
Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước

45
Các khoản phải trả cho bên ngoài
451
Các khoản phải trả về XDCB, mua sắm TSCĐ
452
Tiền giữ hộ và đợi thanh toán
4521
Tiền giữ hộ và đợi thanh toán
4523
Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ  tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý
453
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
4531
Thuế  giá trị gia tăng phải nộp
4534
Thuế thu nhập doanh nghiệp
4535
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
4538
Các loại thuế khác
4539
Các khoản phải nộp khác
454
Chuyển tiền phải trả bằng đồng Việt nam
455
Chuyển tiền phải trả bằng ngoại tệ
458
Chênh lệch mua bán nợ chờ xử lý
459
Các khoản chờ thanh toán khác
4591
Tiền thu từ việc bán nợ, tài sản bảo đảm nợ hoặc khai thác tài sản bảo đảm nợ
4599
Các khoản chờ thanh toán khác

46
Các khoản phải trả nội bộ
461
Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý
462
Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên Tổ chức tín dụng
466
Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống TCTD
4661
Các khoản phải trả các chi nhánh
4662
Các khoản phải trả Hội sở chính
467
Giá trị khoản nợ nhận của Ngân hàng thương mại để quản lý và khai thác
469
Các khoản phải trả  khác

47 
Các  giao dịch ngoại hối
471
Mua bán ngoại tệ kinh doanh
4711
Mua bán ngoại tệ kinh doanh
4712
Thanh toán mua bán ngoại tệ kinh doanh   
473
Giao dịch hoán đổi (SWAP)
4731
Cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ
4732
Giá trị giao dịch hoán đổi tiền tệ
474
Giao dịch kỳ hạn (FORWARD)
4741
Cam kết giao dịch kỳ hạn tiền tệ
4742
Giá trị giao dịch kỳ hạn tiền tệ
475
Giao dịch tương lai (FUTURES)
4751
Cam kết giao dịch tương lai tiền tệ
4752
Giá trị giao dịch tương lai tiền tệ
476
Giao dịch quyền chọn (OPTIONS)
4761
Cam kết giao dịch quyền chọn tiền tệ
4762
Giá trị giao dịch quyền chọn tiền tệ
478
Tiêu thụ vàng bạc, đá quý

48
Các tài sản Nợ khác
481
Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng đồng Việt nam
482
Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng ngoại tệ
483
Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam

484
Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ
485
Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm
486
Thanh toán đối với các công cụ tài chính phái sinh
4861
Thanh toán đối với giao dịch hoán đổi (SWAP) 
4862
Thanh toán đối với giao dịch  kỳ hạn (FORWARD)
4863
Thanh toán đối với giao dịch  tương lai (FUTURES)
4864
Thanh toán đối với giao dịch  quyền chọn (OPTIONS)
487
Cấu phần nợ của Cổ phiếu ưu đãi
488
Doanh thu chờ phân bổ
489
Dự phòng rủi ro khác
4891
Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán khác
4892
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
4895
Dự phòng chung đối với các cam kết đưa ra
4899
Dự phòng rủi ro khác
49
Lãi và phí phải trả
491
Lãi phải trả cho tiền gửi
4911
Lãi phải trả cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam
4912
Lãi phải trả cho tiền gửi bằng ngoại tệ
4913
Lãi phải trả cho tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam
4914
Lãi phải trả cho tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ
492
Lãi phải trả về phát hành các giấy tờ có giá
4921
Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam
4922
Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ
493
Lãi phải trả cho tiền vay
4931
Lãi phải trả cho tiền vay bằng đồng Việt Nam
4932
Lãi phải trả cho tiền vay bằng ngoại tệ
494
Lãi phải trả cho vốn  tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay
4941
Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư bằng đồng Việt Nam
4942
Lãi phải trả cho vốn  tài trợ, uỷ thác đầu tư bằng ngoại tệ
496
Lãi phải trả cho các công cụ tài chính phái sinh
4961
Giao dịch hoán đổi
4962
Giao dịch kỳ hạn
4963
Giao dịch tương lai
4964
Giao dịch quyền lựa chọn
497
Phí phải trả

Loại 5: Hoạt động thanh toán
50
Thanh toán giữa các Tổ chức tín dụng
501
Thanh toán bù trừ giữa các Ngân hàng
5011
Thanh toán bù trừ của Ngân hàng chủ trì
5012
Thanh toán bù trừ của Ngân hàng thành viên
502
Thu, chi hộ giữa các Tổ chức tín dụng
509
Thanh toán khác giữa các Tổ chức tín dụng

51
Thanh  toán chuyển tiền
511
Chuyển tiền năm nay của đơn vị chuyển tiền
5111
Chuyển tiền đi năm nay
5112
Chuyển tiền đến năm nay
5113
Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý
512
Chuyển tiền năm trước của đơn vị chuyển tiền
5121
Chuyển tiền đi năm trước
5122
Chuyển tiền đến năm trước
5123
Chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý
513
Thanh toán chuyển tiền năm nay tại Trung tâm thanh toán
5131
Thanh toán chuyển tiền đi năm nay
5132
Thanh toán chuyển tiền đến năm nay
5133
Thanh toán chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý
514
Thanh toán chuyển tiền năm trước tại Trung tâm thanh toán
5141
Thanh toán chuyển tiền đi năm trước
5142
Thanh toán chuyển tiền đến năm trước
5143
Thanh toán chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý
519
Thanh toán khác giữa các đơn vị trong từng Ngân hàng
5191
Điều chuyển vốn
5192
Thu hộ, chi hộ
5199
Thanh toán khác

52
Thanh toán liên hàng
521
Thanh toán liên hàng năm nay trong toàn hệ thống Ngân hàng
5211
Liên hàng đi năm nay
5212
Liên hàng  đến năm nay           
5213
Liên hàng đến năm nay đã đối chiếu
5214
Liên hàng đến năm nay đợi đối chiếu
5215
Liên hàng đến năm nay  còn sai lầm

522
Thanh toán liên hàng năm trước trong toàn hệ thống NH
5221
Liên hàng đi năm trước
5222
Liên hàng  đến năm trước    
5223
Liên hàng đến năm trước đã đối chiếu
5224
Liên hàng đến năm trước đợi đối chiếu
5225
Liên hàng đến năm trước  còn sai lầm
5226
Chuyển tiêu liên hàng đi năm trước
5227
Chuyển tiêu liên hàng đến năm trước

523
Thanh toán liên hàng năm nay trong từng tỉnh, thành phố
5231
Liên hàng đi năm nay trong từng tỉnh, thành phố
5232
Liên hàng  đến năm nay trong từng tỉnh, thành phố
5233
Liên hàng đến năm nay đã đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố
5234
Liên hàng đến năm nay đợi đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố
5235
Liên hàng đến năm nay còn sai lầm trong từng tỉnh, thành phố

524
Thanh toán liên hàng năm trước trong từng tỉnh, thành phố
5241
Liên hàng đi năm trước trong từng tỉnh, thành phố
5242
Liên hàng  đến năm trước trong từng tỉnh, thành phố
5243
Liên hàng đến năm trước đã đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố
5244
Liên hàng đến năm trước đợi đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố
5245
Liên hàng đến năm trước còn sai lầm trong từng tỉnh, thành phố
5246
Chuyển tiêu liên hàng đi năm trước trong từng tỉnh, thành phố
5247
Chuyển tiêu liên hàng đến năm trước trong từng tỉnh, thành phố

56
Thanh toán với các Ngân hàng ở nước ngoài
562
Thanh toán song biên
563
Thanh toán đa biên
569
Các khoản thanh toán khác

Loại 6: Nguồn vốn chủ sở hữu
60
Vốn của  Tổ chức tín dụng
601
Vốn điều lệ
602
Vốn đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ
603
Thặng dư vốn cổ phần
604
Cổ phiếu quỹ
609
Vốn khác

61
Quỹ của Tổ chức tín dụng
611
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
612
Quỹ đầu tư phát triển
6121
Quỹ đầu tư phát triển
6122
Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo
613
Quỹ dự phòng tài chính
619
Quỹ khác

62
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
621
Quỹ khen thưởng
622
Quỹ phúc lợi
623
Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định

63
Chênh lệch tỷ giá hối đoái, vàng bạc đá quý
631
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
6311
Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại vào thời điểm lập báo cáo
6312
Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB
  
6313
Chênh lệch tỷ giá hối đoái từ chuyển đổi báo cáo tài chính

632
Chênh lệch đánh giá lại vàng bạc, đá quý
633
Chênh lệch đánh giá lại công cụ tài chính phái sinh
6331
Giao dịch hoán đổi
6332
Giao dịch kỳ hạn tiền tệ
6333
Giao dịch tương lai tiền tệ
6334
Giao dịch quyền lựa chọn tiền tệ
6338
Công cụ phái sinh khác
64
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
641
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
642
Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định
65
Cổ phiếu ưu đãi
69
Lợi nhuận chưa phân phối
691
Lợi nhuận năm nay
692
Lợi nhuận năm trước


Loại 7: Thu nhập
70
Thu nhập từ hoạt động tín dụng
701
Thu lãi tiền gửi
702
Thu lãi cho vay
703
Thu lãi từ đầu tư chứng khoán
705
Thu lãi cho thuê tài chính
709
Thu khác từ hoạt động tín dụng

71
Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ
711
Thu từ dịch vụ thanh toán
712
Thu từ  nghiệp vụ  bảo lãnh
713
Thu từ dịch vụ ngân quỹ
714
Thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý
715
Thu từ dịch vụ tư vấn
716
Thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm
717
Thu phí nghiệp vụ chiết khấu
718
Thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ két
719
Thu khác

72
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
721
Thu  về kinh doanh ngoại tệ
722
Thu  về kinh doanh vàng
723
Thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ

74
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác
741
Thu về kinh doanh chứng khoán
742
Thu từ nghiệp vụ mua bán nợ
748
Thu từ các công cụ tài chính phái sinh khác
749
Thu về hoạt động kinh doanh khác

78
  
Thu nhập góp vốn, mua cổ phần

79
Thu nhập  khác

Loại 8: Chi phí
80
Chi phí hoạt động tín dụng
801
Trả lãi tiền gửi
802
Trả lãi tiền vay
803
Trả lãi phát hành giấy tờ có giá
805
Trả lãi tiền thuê tài chính
809
Chi phí khác

81
Chi  phí hoạt động dịch vụ
811
Chi  về dịch vụ thanh toán
812
Cước phí bưu điện về mạng viễn thông
813
Chi về ngân quỹ
8131
Vận chuyển, bốc xếp tiền
8132
Kiểm đếm , phân loại và đóng gói tiền
8133
Bảo vệ tiền
8139
Chi khác
814
Chi về nghiệp vụ uỷ thác và đại lý
815
Chi về dịch vụ tư vấn
816
Chi phí hoa hồng môi giới
819
Chi  khác

82
Chi phí  hoạt động kinh doanh ngoại hối
821
Chi về kinh doanh ngoại tệ
822
Chi về kinh doanh vàng
823
Chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ

83
Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí
831
Chi nộp thuế
832
Chi nộp các khoản phí , lệ phí
833
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
8331
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
8332
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

84
Chi phí hoạt động kinh doanh khác
841
Chi về  kinh doanh chứng khoán
842
Chi phí liên quan  nghiệp vụ cho thuê tài chính
848
Chi về các công cụ tài chính phái sinh khác
849
Chi về hoạt động kinh doanh khác

85
Chi  phí cho nhân viên
851
Lương và phụ cấp
8511
Lương và phụ cấp lương
852
Chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động
853
Các khoản chi để đóng góp theo lương
8531
Nộp bảo hiểm xã hội
8532
Nộp bảo hiểm y tế
8533
Nộp bảo hiểm lao động
8534
Nộp kinh phí công đoàn
8539
Các khoản chi đóng góp khác theo chế độ
854
Chi trợ cấp
8541
Trợ cấp khó khăn
8542
Trợ cấp thôi việc
8549
Chi trợ cấp khác
855
Chi công tác xã hội
856
Chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên TCTD

86
Chi cho hoạt động quản lý và công vụ
861
Chi về vật liệu và giấy tờ in
8611
Vật liệu văn phòng
8612
Giấy tờ in
8613
Vật mang tin
8614
Xăng dầu
8619
Vật liệu khác
862
Công tác phí
863
Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ
864
Chi nghiên cứu  và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến
865
Chi bưu phí và điện thoại
866
Chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại
867
Chi mua tài liệu, sách báo
868
Chi về các hoạt động đoàn thể của Tổ chức tín dụng
869
Các khoản chi phí quản lý khác
8691
Điện, nước, vệ sinh cơ quan
8692
Chi y tế cơ quan
8693
Hội nghị
8694
Lễ tân, khánh tiết
8695
Chi phí cho việc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hoạt động Tổ chức tín dụng
8696
Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước
8697
Chi phí phòng cháy, chữa cháy
8699
Các khoản chi khác

87
Chi về tài sản
871
Khấu hao cơ bản tài sản cố định
872
Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản
874
Mua sắm công cụ lao động
875
Chi bảo hiểm tài sản
876
Chi thuê tài sản

88
Chi phí dự phòng, bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi của khách hàng
882
Chi dự phòng
8821
 Chi dự phòng giảm giá vàng
8822
Chi dự phòng Nợ phải thu khó đòi
8823
Chi dự phòng giảm giá chứng khoán
8824
Chi dự phòng cho các dịch vụ thanh toán
8825
Chi dự phòng giảm giá hàng tồn kho
8826
Chi dự phòng giảm giá khoản đầu tư, mua cổ phần
8827
Chi dự phòng đối với các cam kết đưa ra
8829
Chi dự phòng rủi ro khác
883
Chi nộp phí bảo hiểm, bảo toàn tiền gửi của khách hàng

89
Chi phí khác

Loại 9: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán
90
Tiền không có giá trị lưu hành
901
Tiền không có giá trị lưu hành
9011
Tiền mẫu
9012
Tiền lưu niệm
9019
Tiền nghi giả, tiền giả, tiền bị phá hoại chờ xử lý

91
Ngoại tệ và chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ
911
Ngoại tệ
9113
Ngoại tệ của khách hàng gửi đi nước ngoài nhờ thu
9114
Ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu hành chờ xử lý
912
Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ
9121
Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ dùng làm mẫu
9122
Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ nhận giữ hộ hoặc thu hộ
9123
Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ gửi đi nước ngoài nhờ thu
9124
Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ do nước ngoài gửi đến đợi thanh toán

92
Các văn bản, chứng từ cam kết đưa ra
921
Cam kết bảo lãnh cho khách hàng
9211
Bảo lãnh vay vốn
9212
Bảo lãnh thanh toán
9213
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
9214
Bảo lãnh dự thầu
9215
Cam kết  trong nghiệp vụ L/C trả chậm
9216
Cam kết trong nghiệp vụ L/C trả ngay
9219
Cam kết bảo lãnh khác
923
Các cam kết giao dịch hối đoái
9231
Cam kết Mua ngoại tệ trao ngay
9232
Cam kết Bán ngoại tệ trao ngay
9233
Cam kết Mua ngoại tệ có kỳ hạn
9234
Cam kết Bán ngoại tệ có kỳ hạn
9235
Cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ
9236
Cam kết giao dịch quyền chọn Mua tiền tệ
9237
Cam kết giao dịch quyền chọn Bán tiền tệ
9238
Cam kết giao dịch tương lai tiền tệ
925
Cam kết tài trợ cho khách hàng
929
Các cam kết khác
9291
Hợp đồng hoán đổi lãi suất
9293
Hợp đồng mua bán giấy tờ có giá
9299
Cam kết khác

93
Các cam kết nhận được
931
Các cam kết bảo lãnh nhận từ các Tổ chức tín dụng  khác
9311
Vay vốn
9319
Các bảo lãnh khác
932
Bảo lãnh nhận từ  các cơ quan Chính phủ
933
Bảo lãnh nhận từ các công ty bảo hiểm
934
Bảo lãnh nhận từ các tổ chức Quốc tế
938
Các văn bản, chứng từ cam kết khác nhận được
939
Các bảo lãnh khác nhận được

94
Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được
941
Lãi cho vay chưa thu được bằng đồng Việt nam
942
Lãi cho vay chưa thu được bằng ngoại tệ
943
Lãi cho thuê tài chính chưa thu được 
944
Phí phải thu chưa thu được

95
Tài sản dùng để cho thuê tài chính
951
Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty
952
Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang giao cho khách hàng thuê

96
Các giấy tờ có giá của Tổ chức tín dụng phát hành
961
Các giấy tờ có giá mẫu
962
Các giấy tờ có giá của Tổ chức tín dụng

97
Nợ khó đòi đã xử lý
971
Nợ bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi
9711
Nợ gốc bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi
9712
Nợ lãi bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi
972
Nợ tổn thất trong hoạt động thanh toán

98
Nghiệp vụ uỷ thác và đại lý
981
Cho vay, đầu tư  theo hợp đồng nhận uỷ thác
9811
Nợ đủ tiêu chuẩn
9812
Nợ cần chú ý
9813
Nợ dưới tiêu chuẩn
9814
Nợ nghi ngờ
9815
Nợ có khả năng mất vốn
982
Cho vay theo hợp đồng đồng tài trợ
9821
Nợ đủ tiêu chuẩn
9822
Nợ cần chú ý
9823
Nợ dưới tiêu chuẩn
9824
Nợ nghi ngờ

9825
Nợ có khả năng mất vốn
983

Chứng khoán lưu ký
989
Các nghiệp vụ uỷ thác và đại lý khác

99
Tài sản và chứng từ khác
991
Kim loại quý, đá quý giữ hộ
992
Tài sản khác giữ hộ
993
Tài sản thuê ngoài
994
Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng
995
Tài sản gán, xiết nợ chờ xử  lý
996
Các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố
997
Tài  sản nhận của NHTM hoặc nhận từ việc mua lại nợ
999
Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản


No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới