Trang

Cách tính lương ngày tết 2016

Cách tính lương ngày tết 2016 , mời bạn  tham kham các cách tính lương ngày tết sau:

Căn cứ theo Luật LĐ 2012:
Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm (tăng ca)
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương (các công ty Nhà nước áp dụng) hoặc tiền lương theo công việc (theo ngày) đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Có nghĩa là: phần tiền lương tăng ca, sẽ tính theo tỷ lệ trên. Tuy nhiên, cần xác định thời gian tăng ca, nếu bạn làm 1 ca 100.000 VNĐ, ngày lễ tăng ca làm 2 ca, thì sẽ tính là 100.000 x 200%.

Còn nếu ban làm việc 8 tiếng/ngày, ngày được 100.000 VNĐ. Đến 17h cả Công ty về, bạn ở lại làm tăng ca đến 21h tối (4 tiếng), thì phần lương tăng ca tính theo mức 50.000 VNĐ x 150% (ngày bình thường)


(Hình ảnh : Cách tính lương ngày tết 2016 )
Điều 61 viết:
1- Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:

A) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

B) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;

C) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.

2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lươngtính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày, ngoài ra anh có thể tham khảo thêm nghị định 114/2002/ND-CP


Điều 10. viết:
Việc trả lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo Điều 61 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:
1. Nếu trả lương theo thời gian, thì người lao động được trả lương làm thêm giờ khi làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn.

2. Nếu trả lương theo sản phẩm, lương khoán, thì người lao động được trả lương làm thêm giờ khi người sử dụng lao động có yêu cầu làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc làm trong giờ tiêu chuẩn.

3. Người lao động làm thêm giờ nói tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được trả lương làm thêm giờ theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại Điều 72 của Bộ luật Lao động, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương quy định tại các Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao động, ít nhất bằng 300%.

4. Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày. Nếu làm thêm giờ vào ban đêm, thì người lao động còn được trả tiền lương làm thêm giờ.

5. Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được tính tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 7 của Nghị định này
Cách tính lương ngày tết 2016

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới