Trang

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án Cung và cầu
1.    Giá thị trường:
a. Đo sự khan hiếm.
b. Truyền tải thông tin.
c. Tạo động cơ.
d. Tất cả đều đúng.
e. a và b.
2.    Đường cầu cá nhân về một hàng hoá hoặc dịch vụ
a. Cho biết số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà một cá nhân sẽ     mua ở mỗi mức giá.
b. Cho biết giá cân bằng thị trường.
c. Biểu thị hàng hoá hoặc dịch vụ nào sẽ được thay thế theo      nguyên lý thay thế.
d. Tất cả đều đúng.
e. a và c.
3.    ý tưởng là có các hàng hoá hoặc dịch vụ khác có thể có chức năng là các phương án thay thế cho một hàng hoá hoặc dịch vụ cụ thể gọi là:
a. Luật cầu.
b. Nguyên lý thay thế.
c. Đường cầu thị trường.
d. Nguyên lý khan hiếm.
e. Không câu nào đúng.
4.    Nếu biết các đường cầu cá nhân của mỗi người tiêu dùng thì có thể tìm  ra đường cầu thị trường bằng cách:
a. Tính lượng cầu trung bình ở mỗi mức giá.
b. Cộng tất cả các mức giá lại.
c. Cộng lượng mua ở mỗi mức giá của các cá nhân lại.
d. Tính mức giá trung bình.
e. Không câu nào đúng.
5.    Khi giá tăng lượng cầu giảm dọc trên một đường cầu cá nhân vì:
a. Các cá nhân thay thế các hàng hoá và dịch vụ khác.
b. Một số cá nhân rời bỏ thị trường.
c. Một số cá nhân gia nhập thị trường.
d. Lượng cung tăng.
e. a và b.
6.    Khi giá tăng lượng cầu giảm dọc theo đường cầu thị trường vì:
a. Các cá nhân thay thế các hàng hoá và dịch vụ khác.
b. Một số cá nhân rời bỏ thị trường.
c. Một số cá nhân gia nhập thị trường.
d. Lượng cung tăng.
e. a và b.
7.    Khi giá tăng lượng cung tăng dọc theo đường cung cá nhân vì:
a. Giá cao hơn tạo động cơ cho các hãng bán nhiều hơn.
b. Nguyên lý thay thế dẫn đến các hãng thay thế các hàng hoá và dịch vụ khác.
c. Đường cung thị trường là tổng của tất cả số lượng do cá nhân      các hãng sản xuất ra ở mỗi mức giá.
d. b và c.
e. Không câu nào đúng.
8.    Khi giá tăng lượng cung tăng dọc theo đường cung thị trường vì:
a. giá cao hơn nhiều hãng sẵn sàng gia nhập thị trường để sản   xuất hàng hoá hơn.
b. Mỗi hãng ở trong thị trường sẵn sàng sản xuất nhiều hơn.
c. Đường cung thị trường là tổng của tất cả số lượng do cá nhân    các hãng sản xuất ra ở mỗi mức giá.
d. giá cao hơn nhiều hãng thay thế các hàng hoá và dịch vụ      khác hơn.
e. a và b.
9.    Việc cắt giảm sản lượng dầu của OPEC làm tăng giá dầu vì:
a. Quy luật hiệu suất giảm dần.
b. Quy luật đường cầu co dãn
c. Đường cầu dốc xuống.
d. Tất cả các lý do trên.
e. Không lý do nào trong các lý do trên.
10.  Tăng giá sẽ dẫn đến lượng cầu giảm vì:
a. Người cung sẽ cung số lượng nhỏ hơn
b. Một số cá nhân không mua hàng hoá này nữa
c. Một số cá nhân mua hàng hoá này ít đi
d. a và b
e. b và c
 Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án
P
                                                           E

                                                 E
                                                                                                           0                                                                         Q
Hình 2.1


11.  Nếu trong hình 2.1 E là cân bằng ban đầu trong thị trường lương thực        và E' là  cân bằng mới, yếu tố có khả năng gây ra sự thay đổi này là:
a. Thời tiết xấu làm cho đường cầu dịch chuyển                                                    
b. Thời tiết xấu làm cho đường cung dịch chuyển                                                                                 
c. Thu nhập của người tiêu dùng tăng làm cho đường cầu dịch chuyển                                    
d. Cả cung và cầu đều dịch chuyển
e. Không yếu tố nào trong các yếu tố trên   
12.  Sự thay đổi của yếu tố nào trong các yếu tố sau đây sẽ không làm thay đổi đường cầu về thuê nhà?
a. Quy mô gia đình.
b. Giá thuê nhà.
c. Thu nhập của người tiêu dùng.
d. Giá năng lượng.
e. Dân số của cộng đồng tăng.
13.   Hiệu suất giảm dần hàm ý:
a. Đường cầu dốc lên.
b. Đường cầu dốc xuống.
c. Đường cung dốc lên.
d. Đường cầu dốc xuống.
e. Bất kỳ điều nào trong các điều trên đều có nghĩa.
14.   Khi nói rằng giá trong thị trường cạnh tranh là "quá cao so với cân bằng" nghĩa là (đã cho các đường cung dốc lên):
a. Không người sản xuất nào có thể bù đắp được chi phí sản xuất  của họ ở mức giá đó
b. Lượng cung vượt lượng cầu ở mức giá đó
c. Những người sản xuất rời bỏ ngành
d. Người tiêu dùng sẵn sàng mua tất cả những đơn vị sản phẩm      sản xuất ra ở mức giá đó.
e. Lượng cầu vượt lượng cung ở mức giá đó.
15.   Nắng hạn có thể sẽ:
a. Làm cho người cung gạo sẽ dịch chuyển đường cung của họ lên một mức giá cao hơn.
b.Gây ra cầu cao hơn về gạo dẫn đến một mức giá cao hơn.
c. Làm cho người tiêu dùng giảm cầu của mình về gạo.
d. Làm cho đường cung về gạo dịch chuyển sang trái và lên trên.
e. Làm giảm giá các hàng hoá thay thế cho gạo.
16.  Một lý do làm cho lượng cầu về một hàng hoá tăng khi giá của nó giảm là:
a. Giảm giá làm dịch chuyển đường cung lên trên.
b. Mọi người cảm thấy mình giàu thêm một ít và tăng việc sử     dụng hàng hoá lên.
c. Cầu phải tăng để đảm bảo cân bằng khi giá giảm.
d. các mức giá thấp hơn người cung cung nhiều hơn.
e. Giảm giá làm dịch chuyển đường cầu lên trên.
17.  Mức giá mà ở đó số lượng hàng hoá người mua muốn mua để tiêu dùng cao hơn số lượng người bán muốn sản xuất để bán (đường cung  dốc lên)
a. Nằm ở bên trên giá cân bằng dài hạn.
b. Nằm ở bên dưới giá cân bằng dài hạn.
c. Sẽ gây ra sự dịch chuyển của đường cầu trong dài hạn.
d. Không thể có ngay cả trong ngắn hạn.
e. Không câu nào đúng.
18.   Trong thị trường cạnh tranh giá được xác định bởi:
a. Chi phí sản xuất hàng hoá
b. Thị hiếu của người tiêu dùng.
c. Sự sẵn sàng thanh toán của người tiêu dùng.
d. Số lượng người bán và người mua.
e. Tất cả các yếu tố trên
19.   Tăng cung hàng hoá X ở một mức giá xác định nào đó có thể do
a. Tăng giá của các hàng hoá khác.
b. Tăng giá của các yếu tố sản xuất.
c. Giảm giá của các yếu tố sản xuất.
d. Không nắm được công nghệ.
e. Không yếu tố nào trong các yếu tố trên.
20.  Đường cung thị trường :
a. Là tổng các đường cung của những người sản xuất lớn nhất trên thị trường.
b. Luôn luôn dốc lên.
c. Cho thấy cách thức mà nhóm các người bán sẽ ứng xử trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo.
d. Là đường có thể tìm ra chỉ khi tất cả những người bán hành    động như những người ấn định giá.
e. Là đường có thể tìm ra chỉ nếu thị trường là thị trường quốc gia.
21.  Câu nào trong các câu sau là sai? Giả định rằng đường cung dốc lên:
a. Nếu đường cung dịch chuyển sang trái và đường cầu giữ      nguyên giá cân bằng sẽ tăng.
b. Nếu đường cầu dịch chuyển sang trái và cung tăng giá cân bằng  sẽ tăng.
c. Nếu đường cầu dịch chuyển sang trái và đường cung dịch    chuyển sang phải giá cân bằng sẽ giảm.
d. Nếu đường cầu dịch chuyển sang phải và đường cung dịch   chuyển sang trái giá sẽ tăng.
e. Nếu đường cung dịch chuyển sang phải và cầu giữ nguyên giá   cân bằng sẽ giảm.
22.  "Giá cân bằng" trong thị trường cạnh tranh:
a. Là giá được thiết lập ngay khi người mua và người bán đến với nhau trên thị trường.
b. Sẽ ổn định nếu như đạt được nhưng không có ý nghĩa quan     trọng trong đời sống thực tế do thiếu những lực lượng có xu   hướng đẩy giá đến mức này.
c. Không có ý nghĩa trong cuộc sống thực tế vì sự phân tích này không tính đến thu nhập, thị hiếu, hoặc các yếu tố khác ảnh  hưởng đến cầu.
d. Có xu hướng đạt được nhưng không nhất thiết phải đạt được    ngay vì có các lực lượng cạnh tranh bất cứ khi nào giá ở mức   khác với mức cân bằng.
e. Không có ứng dụng gì trừ khi mọi người đều là một "con người kinh tế"
23.  Nếu đường cầu là P = 100 - 4Q và cung là P = 40 + 2Q thì giá và lượng cân bằng sẽ là:
a. P = 60, Q = 10
b. P = 10, Q = 6
c. P = 40, Q = 6
d. P = 20, Q = 20
e. không câu nào đúng.
24.  Cho cung về thịt là cố định, giảm giá cá sẽ dẫn đến:
a. Đường cầu về thịt dịch chuyển sang phải.
b. Đường cầu về cá dịch chuyển sang phải.
c. Đường cầu về cá dịch chuyển sang trái.
d. Tăng giá thịt.
e. Giảm giá thịt.
25.  Bốn trong số năm sự kiện mô tả dưới đây có thể làm dịch chuyển đường cầu về thị bò đến một vị trí mới. Một sự kiện sẽ không làm dịch chuyển đường cầu về thị bò. Đó là:
a. Tăng giá một hàng hoá nào đó khác mà người tiêu dùng coi như hàng hoá thay thế cho thị bò.
b. Giảm giá thịt bò.
c. Tăng thu nhập danh nghĩa của người tiêu dùng thịt bò.
d. Chiến dịch quảng cáo rộng lớn của người sản xuất một hàng     hoá cạnh tranh với thịt bò (ví dụ thịt lợn).
e. Thay đổi trong thị hiếu của mọi người về thịt bò.
26.  Đường cầu của ngành dịch chuyển nhanh sang trái khi đường cung dịch chuyển sang phải, có thể hy vọng:
a. Giá cũ vẫn thịnh hành.
b. Lượng cũ vẫn thịnh hành.
c. Giá và lượng cung tăng.
d. Giá và lượng cung giảm.
e. Giá và lượng cầu tăng.
27.  Trong mô hình chuẩn về cung cầu điều gì xảy ra khi cầu giảm?
a. Giá giảm lượng cầu tăng.
b. Giá tăng lượng cầu giảm.
c. Giá và lượng cung tăng.
d. Giá và lượng cung giảm.
e. Giá và lượng cân bằng giảm.
28.  Lý do không đúng giải thích cho đường cung dốc lên và sang phải là:
a. Hiệu suất giảm dần
b. Mọi người sẵn sàng trả giá cao hơn cho nhiều hàng hoá hơn.
c. Sản phẩm sản xuất thêm là kém hiệu quả hơn, người sản xuất      có chi phí cao hơn.
d. Sản lượng tăng thêm của ngành có thể gây ra thiếu hụt lao động  và dẫn đến tăng lương và chi phí sản xuất
e. Sản xuất nhiều hơn có thể phải sử dụng cả những tài nguyên      thứ cấp.
29.  Nếu nông dân làm việc chăm hơn để duy trì thu nhập và mức sống của mình khi tiền công giảm xuống, điều đó biểu thị:
a. Việc loại trừ đường cầu lao động dốc xuống.
b. Việc loại trừ đường cung lao động dốc lên.
c. Việc xác nhận đường cung lao động dốc xuống.
d. Việc xác nhận đường cung lao động dốc lên. 
e. Không trường hợp nào. Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án
30.  Tăng giá sẽ dẫn đến lượng cầu thấp hơn vì:
a. Người cung sẽ cung số lượng ít hơn
b. Chất lượng giảm
c. Mọi người sẽ giảm bớt lượng mua.
d. Tất cả các lý do trên.
e. Không lý do nào trong các lý do trên.
31.  Đường cung dốc lên là do:
a. Hiệu suất tăng của quy mô.
b. Hiệu suất giảm.
c. Tính kinh tế hướng ngoại.
d. Thay đổi trong công nghệ.
e. Không lý do nào trong các lý do trên.


32.  Một nguyên nhân tại sao lượng cầu hàng hoá giảm khi khi giá                 của nó tăng là:
a. Tăng giá làm dịch chuyển đường cung lên trên.
b. Tăng giá làm dịch chuyển đường cầu xuống dưới.
c. ở các mức giá cao hơn người cung sẵn sàng cung ít hơn.
d. Mọi người cảm thấy nghèo hơn và cắt giảm việc sử dụng hàng  hoá của mình.
e. Cầu phải giảm để đảm bao cân bằng sau khi giá tăng.
33.  Thay đổi trong cung (khác với thay đổi trong lượng cung) về một hàng hoá đã cho có thể do:
a. Thay đổi trong cầu về hàng hoá.
b. Thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng.
c. Thay đổi trong công nghệ làm thay đổi chi phí sản xuất.
d. Có những người tiêu dùng mới gia nhập thị trường.
e. Không câu nào đúng.
34.  Tại sao doanh thu của nông dân lại cao hơn trong những năm sản lượng thấp do thời tiết xấu?
a. Cầu co dãn hơn cung.
b. Cung co dãn hoàn toàn.
c. Cầu không co dãn; sự dich chuyển sang trái của cung sẽ làm cho doanh thu tăng.
d. Cung không co dãn; sự dịch chuyển sang trái của cung sẽ làm cho tổng doanh thu tăng.
e. Không câu nào đúng.
35.   Hãy sắp xếp các đường cầu ở hình 2.2 theo thứ tự từ độ co dãn lớn nhất (về giá trị tuyệt đối) đến nhỏ nhất ở điểm cắt.               
a.       A, B, C.

 

                                     

                   
                        

     
                   
                                                                                                                                                      

Hình 2.2

b. B, C, A
c. B, A, C.
d. C, A, B.
e. Không câu nào đúng. Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án
36.  Số lượng hàng hoá mà một người muốn mua không phụ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau?
a. Giá của hàng hoá đó.
b. Thị hiếu của người đó.
c. Giá của các hàng hoá thay thế.
 


                         

                                  
                                
                                           

                                                
                                                               

 


                                        
                                              
Hình 2.3
 


d. Thu nhập của người đó. Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án
e. Độ co dãn của cung.
37.  Hãy săp xếp các điểm A, B  và C ở hình 2.3 theo thứ tự từ độ co dãn của cầu lớn nhất đến nhỏ nhất (về giá trị tuyệt đối).        
a. C, A, B.
b. B, A, C.                                                               
c. A, B, C.                                                              
d. Chúng có độ co dãn bằng nhau.                         
e. Cần có thêm thông tin.  
 P           A            B


            
                 C   
0                                         Q*                                                               Q
Hình 2.4
                                                               
38.  Hãy sắp xếp các đường cầu ở hình 2.4 theo thứ tự từ độ co dãn lớn nhất đến nhỏ nhất ở Q*
a. A, B, C.                                                  
b. C, A, B.
c. C, B, A.
d. Chúng có co dãn bằng nhau ở Q*
e. Cần có thêm thông tin.
39.  Kiểm soát giá bằng hạn chế số lượng:
a.  Là cố gắng giữ cho giá không tăng khi ngăn chặn thiếu hụt bằng việc làm dịch chuyển đường cầu.
b. Là một gắng giữ cho giá không tăng khi ngăn chặn thiếu hụt   bằng việc làm dịch chuyển đường cung.
c. Có nghĩa là cung và cầu không có ảnh hưởng gì đến việc xác    định giá.
d. Có nghĩa là thu nhập danh nghĩa không ảnh hưởng đến cầu.
e.  Không được mô tả thích đáng bằng một trong những câu trên.
40.  Co dãn của cầu theo giá là:
a. Thay đổi trong tổng doanh thu chia cho thay đổi trong giá.
b. Không đổi đối với các đường cầu khác nhau bất kể hình dạng    của chúng.
c. Luôn luôn là co dãn, hoặc không co dãn, hoặc co dãn đơn vị   trong suốt độ dàI của đường cầu.
d. Lượng cầu chia cho thay đổi trong giá.
e. Thay đổi phần trăm trong lượng cầu chia cho thay đổi phầm    trăm trong giá.
41.  Tăng cung sẽ làm giảm giá trừ khi:
a. Cung là không co dãn hoàn toàn.
b. Cầu là co dãn hoàn toàn. Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án
c. Sau đó lượng cầu tăng.
d. Cầu không co dãn.
e. Cả cầu và cung đều không co dãn.
42.  Đường cung thẳng đứng có thể được mô tả là:
a. Tương đối co dãn.
b. Hoàn toàn không co dãn.
c. Tương đối không co dãn.
d. Co dãn hoàn toàn.
e.  Không sự mô tả nào là chính xác cả.
43.  Đường cầu là đường thẳng có tính chất nào trong các tính chất sau:
a. Có độ dốc không đổi và độ co dãn thay đổi.
b. Có độ co dãn không đổi và độ dốc thay đổi.
c. Có độ dốc và độ co dãn thay đổi.
d. Nói chung không thể khẳng định được như các câu trên.
e. Không câu nào đúng.
44.  Lượng cầu nhạy cảm hơn đối với những thay đổi trong giá khi:
a. Cung là không co dãn tương đối.
b. Có nhiều hàng hoá thay thế được nó ở mức độ cao.
c. Những người tiêu dùng là người hợp lý.
d. Người tiêu dùng được thông tin tương đối tốt hơn về chất lượng của một hàng hoá nào đó.
e. Tất cả đều đúng.
45.  Giả sử rằng giá giảm 10% và lượng cầu tăng 20%. Co dãn của cầu theo  giá là:
a. 2.
b. 1.
c. 0.
d. 1/2.
e. Không câu nào đúng.
46.  Giả sử rằng co dãn của cầu theo giá là 1/3. Nếu giá tăng 30% thì lượng cầu sẽ thay đổi như thế nào?
a. Lượng cầu tăng 10%.
b. Lượng cầu giảm 10%.
c. Lượng cầu tăng 90%.
d. Lượng cầu giảm 90%.
e. Lượng cầukhông thay đổi.
47.  Giả sử rằng co dãn của cầu theo giá là 1,5. Nếu giá giảm tổng doanh      thu sẽ:
a. Giữ nguyên.
b. Giảm.
c. Tăng.
d. Tăng gấp đôi.
e. c và d.
48.  Giả sử rằng co dãn của cầu theo giá là 0,7. Cầu về hàng hoá này là:
a. Hoàn toàn không co dãn.
b. Không co dãn.
c. Co dãn đơn vị.
d. Co dãn.
e. Co dãn hoàn toàn.
49.  Câu nào liên quan đến co dãn của cầu theo giá sau đây là đúng:
a. Co dãn của cầu theo giá là không đổi đối với bất kỳ đường cầu nào.
b. Cầu trong ngắn hạn co dãn theo giá nhiều hơn so với trong dài hạn.
c. Nếu tổng doanh thu giảm khi giá tăng thì khi đó cầu là tương     đối không co dãn.
d. a và c.
e. Không câu nào đúng.
50.  Nếu đường cung là thẳng đứng thì co dãn của cung theo giá là:
a. 0.
b. Nhỏ hơn 1.
c. 1.
d. Lớn hơn 1.
e. Bằng vô cùng.
51.  Co dãn dài hạn của cung lớn hơn co dãn ngắn hạn của cung vì:
a. Trong dài hạn số lượng máy móc thiết bị và nhà xưởng có thể  điều chỉnh được.
b. Trong dài hạn các hãng mới có thể gia nhập và các hãng đang   tồn tại có thể rời bỏ ngành.
c. Trong dài hạn người tiêu dùng có thể tìm ra các hàng hoá thay   thế.
d. a và b.
e. Tất cả.
52.  Giả sử rằng cung là co dãn hoàn toàn. Nếu đường cầu dịch chuyển sang phải thì:
a. Giá và lượng sẽ tăng.
b. Lượng sẽ tăng nhưng giá giữ nguyên.
c. Giá sẽ tăng nhưng lượng giữ nguyên.
d. Cả giá và lượng đều không tăng.
e. Giá tăng nhưng lượng giảm.
53.  Giả sử rằng cầu là hoàn toàn không co dãn và cung dịch chuyển sang    trái thì:
a. Giá và lượng sẽ tăng.
b. Lượng sẽ tăng nhưng giá giữ nguyên.
c. Giá sẽ tăng nhưng lượng giữ nguyên.
d. Cả giá và lượng đều không tăng.
e. Giá tăng nhưng lượng giảm.
54.  Co dãn của cầu về sản phẩm A theo giá là 1,3 và đường cung dốc lên.  Nếu thuế 1$ một đơn vị sản phẩm bán ra đánh vào người sản xuất sản phẩm A thì giá cân bằng sẽ:
a. Không thay đổi vì thuế đánh vào sản xuất chứ không phải vào    tiêu dùng.
b. Tăng thêm 1$.
c. Tăng thêm ít hơn 1$.
d. Giảm xuống ít hơn 1$.
e. Không câu nào đúng.Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án
55.  Nói chung người tiêu dùng chịu phần lớn trong thuế khi cầu là:
a. Tương đối không co dãn.
b. Co dãn đơn vị.
c. Tương đối co dãn.
d. Là như thế nào đó để người tiêu dùng luôn luôn chịu toàn bộ    gánh nặng thuế.
e. Không câu nào đúng.
56.  Giả sử cung một hàng hoá là hoàn toàn không co dãn. Thuế 1$ đánh vào hàng hoá đó sẽ làm cho giá tăng thêm:
a. ít hơn 1$.
b. 1$.
c. Nhiều hơn 1$.
d. 0,5$.
e. Không câu nào đúng. P                                                   P                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                  d                                                           d                                                                       
 0                                Q                0                                    Q
               (a)                                           (b)
 P                                                   P                                                    
                                                                          d            


                              d


                             
                (c)                                          (d)
                                         Hình 2.5

57.  Chính phủ tuyên bố sẽ mua tất cả vàng do các mỏ nội địa cung ứng ở giá 50$ một chỉ. Sơ đồ nào - nếu có - trong các sơ đồ ở hì có thể sử dụng để mô tả đường cầu của chính phủ?
a. a.
b.b.
c. c.
d. d.
e. Không sơ đồ nào.


58.  Nếu cả cung và cầu đều tăng thì giá thị trường sẽ:
a. Tăng chỉ trong trường hợp cung không co dãn hoàn toàn.
b. Không thể dự đoán được chỉ với các điều kiện này.
c. Giảm nếu cung là co dãn hoàn toàn.
d. Tăng chỉ nếu cầu là không co dãn hoàn toàn.
e. Giảm dù cung có phải là không co dãn hoàn toàn hay không.
59.  Nếu giá là 10$, lượng mua sẽ là 400 và ở giá 15$, lượng mua sẽ là 500  một ngày, khi đó co dãn của cầu theo giá xấp xỉ bằng:
a. 0,1
b. 3,3
c. 0,7
d. 2,5
e. 6,0
60.  Co dãn của cầu theo giá lượng hóa
a. Sự dịch chuyển của đường cầu.
b. Sự dịch chuyển của đường cung.
c. Sự vận động dọc theo đường cầu  
d. Sự vận động dọc theo đường cung.
e. Thay đổi phần trăm trong tổng doanh thu gây do thay đổi giá 1% gây ra.
61.  Nếu toàn bộ gánh nặng thuế tiêu thụ đặc biệt chuyển hết sang người tiêu dùng thì có thể nói rằng:
a. Cầu hoàn toàn không co dãn.
b. Cầu co dãn hoàn toàn.
c. Cầu co dãn hơn cung.
d. Cung không co dãn cầu co dãn.
e. Không câu nào đúng.


   
P
                                                                      
                                                                       S                                                                    
A


                                           
B               
C                                                                             D
                                                                    


      
0                D                        F                       G             Q
Hình 2.6

62.  Nếu trần giá được đặt ra đối với đơn giá thuê nhà thì từ hình 2.5 ta thấy:
a. Giá OC đi liền với số lượng nhà bỏ trống là FG.                                                                          
b. Giá OA đi liền với số lượng nhà bỏ trống là FG.
c. Giá OC đi liền với "danh sách chờ đợi" là DG.
d. Không khẳng định được số lượng bỏ trống hoặc danh sách chờ   đợi khi không cho độ co dãn.
e. Không câu nào đúng.   
63.  Chính phủ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt 7$ một đơn vị bán ra đối với người bán trong một ngành cạnh tranh. Cả cung và cầu đều có một độ co dãn   nào đó theo giá. Thuế này làm:
a. Toàn bộ đường cung dịch chuyển sáng trái 7$ nhưng giá sẽ   không tăng (trừ khi cầu co dãn hoàn toàn).
b. Toàn bộ đường cung dịch chuyển lên trên ít hơn 7$ nhưng giá     sẽ tăng không nhiều hơn 7$ (trừ khi cầu co dãn cao).
c. Toàn bộ đường cung dịch chuyển sáng trái ít hơn 7$ nhưng giá    sẽ tăng không nhiều hơn 7$ (trừ khi cầu co dãn cao).
d. Toàn bộ đường cung dịch chuyển lên trên 7$ nhưng giá sẽ tăng    ít hơn 7$ (trừ khi cung co dãn hoàn toàn).
64.  Nếu trợ cấp 2$ cho người cung ứng làm cho giá mà người tiêu dùng trả giảm đi 2$, và đường cầu dốc xuống dưới sang phải thì đây phải là ngành được đặc trưng bởi:
a. Tô kinh tế thuần tuý.
b. Chi phí tăng.
c. Chi phí không đổi.
d. Đường cung vòng về phái sau.

e. Chi phí giảm.
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án
1 d

17 b

33 c

49 c
2 a

18 e

34 c

50 a
3 b

19 c

35 a

51 d
4 c

20 c

36 e

52 b
5 a

21 b

37 c

53 b
6 e

22 a

38 a

54 c
7 a

23 a

39 a

55 a
8 e

24 e

40 e

56 e
9 c

25 b

41 b

57 a
10 e

26 b

42 b

58 b
11 c

27 e

43 a

59 e
12 b

28 b

44 b

60 c
13 c

29 b

45 a

61 a
14 b

30 c

46 b

62 c
15 d

31 b

47 c

63 d
16 b

32d

48 b

64 c

Để tải thêm hoặc xem các câu hỏi khác, các bạn để lại email nhé

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới