Trang

Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính

Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính - bctc . Hướng dẫn nộp lại BCTC mới , do BCTC cũ đã sai  , Để nộp công ty / doanh nghiệp cần phải có Công văn giải trình nộp lại báo cáo tài chính Theo công văn 51140/CT-HTr..... các bạn có thể tải mẫu ở cuối bài nha.

Xem thêm: Nộp lại BCTC có bị phạt ?

- Các bạn có thể nộp Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính  trực tiếp tại cơ quan thuế .

Công ty ...... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 01/2016/CV-ABC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
V/v: Giải trình thay thế BCTC năm 201.. Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016
 
BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH
                 Kính gửi: Chi cục thuế ...........

Đơn vị: Công ty .....
Địa chỉ: .......( Ghi rõ )
MST: ..........
Nội dung :  ( Các bạn có thể tham khảo một số mẫu nội dung giải tình bctc sau đây nha )Mẫu nội  dung giải trình bctc 1 : 
Trong quá trình làm việc, khi kết chuyển số dư cuối năm 2013 sang đầu năm 2014 Công ty đã phát hiện ra sai sót giữa số liệu hàng tồn kho trên sổ sách không khớp với số liệu hàng tồn kho trên báo cáo tài chính trong năm 2014, vì vậy  Công ty  đã xem lại số liệu năm 2014 để rà soát, kiểm tra lại từ đầu thì phát hiện ra những sai sót cụ thể như sau:
            Do kế toán nhầm lẫn nên đã nhập số dư tồn kho đầu kỳ trên báo cáo tài chính đã nộp là: 982.000.000 đồng không khớp với số dư đầu kỳ trên bảng nhập xuất tồn của sổ sách. Trên sổ sách số dư đầu kỳ là: 985.000.000 đồng, cụ thể là sai trị giá hàng tồn kho của mặt hàng Điều hòa SAMSUNG 9000PTU. (số dư cuối năm 2013 của Điều hòa SAMSUNG 9000PTU chuyển sang là 156.000.000 nhưng phần mềm đã nhảy sai số thành 165.900.000 đồng), làm ảnh hưởng tới giá vốn của mặt hàng Điều hòa SAMSUNG 9000PTU nói riêng và trị giá vốn hàng bán ra trong năm 2014 nói chung
            Do hạch toán sai tài khoản mua Chuột không dây Genius Traveler 6000Z, kế toán đã hạch toán vào tài khoản 156 – hàng hoá, nay điều chỉnh vào tài khoản 6427 – chi phí dịch vụ mua ngoài, làm cho trị giá hàng tồn kho trong kỳ giảm 400.000 đồng và tổng chi phí dịch vụ mua ngoài tăng thêm 400.000 đồng.              Trên đây là biên bản giải trình của Công ty ... về việc thay thế báo cáo tài chính năm 2014 đã nộp ngày 31 tháng 03 năm 2015 bằng một báo cáo tài chính mới sau khi đã điều chỉnh lại những sai sót trên.      
       Bạn đang xem bài viết: " Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính "
Mẫu nội dung  giải trình bctc 2: 

         Ngày 30/03/2010 Công ty chúng tôi đã nộp Báo cáo tài chính của năm 2009 cho cơ quan thuế. Nhưng do sơ suất trong quá trình tập hợp chứng từ để vào số liệu Báo cáo tài chính của năm 2009 đã nộp cho cơ quan thuế. Nay công ty chúng tôi lập lại báo cáo trên để nộp cho cơ quan thuế, các sai sót trên không làm tăng hoặc giảm số thuế phải nộp mà chỉ làm giảm số lỗ đã kê khai trong quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính. Tại thời điểm này công ty chúng tôi chưa nhận được quyết định kiểm tra của cơ quan thuế. Vậy chúng tôi làm công văn này xin được nộp thay thế báo cáo tài chính năm 2009 đã nộp bằng một báo cáo tài chính mới cho đúng với số liệu thực t ế. Công ty chúng tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu trong báo cáo tài chính mới thay thế. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

Mẫu nội dung  giải trình bctc 3:
       Ngày 04/02/2015 Công ty chúng tôi đã nộp Báo cáo quyết toán thuế TNDN và Báo cáo tài chính của năm 2014 cho cơ quan thuế. Nhưng do sơ suất trong quá trình tập hợp chứng từ để vào số liệu quyết toán thuế  TNDN và báo cáo tài chính của năm 2014 đã nộp cho cơ quan thuế. Nay công ty chúng tôi lập lại các báo cáo trên để nộp cho cơ quan thuế, các sai sót trên không làm tăng hoặc giảm số tiền thuế phải nộp mà chỉ làm giảm số lỗ đã kê khai trong quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính.        Nay Công ty chúng tôi làm giải trình này kèm theo báo cáo quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính mới để nộp lại cho cơ quan thuế.       Công ty chúng tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các số liệu trong báo cáo quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính mới thay thế. 
 Bạn đang xem bài viết: " Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính "
Mẫu nội dung  giải trình bctc 4:
       Trong quá trình làm việc, khi kết chuyển số dư cuối năm 2014 sang đầu năm 2015 Cty đã phát hiện ra sai sót giữa số liệu hàng tồn kho trên sổ sách không khớp với số liệu hàng tồn kho trên báo cáo tài chính trong năm 2014, vì vậy kế toán cty V & T đã xem lại số liệu năm 2014 để rà soát ,kiểm tra lại từ đầu thì phát hiện ra những sai sót cụ thể như sau :     Do phần mềm kế toán nhảy sai số học nên trị giá số dư tồn kho đầu kỳ trên báo cáo tài chính đã nộp là : 1.302.366.942đồng không khớp với số dư đầu kỳ trên bảng nhập xuất tồn của sổ sách .Trên sổ sách số dư đầu kỳ là : 1.253.031.895đồng, cụ thể là sai trị giá hàng tồn kho của mặt hàng CUSO4- đồng sunfat.( số dư cuối năm 2013 của Đồng Sunfat chuyển sang là 228.311.663 nhưng phần mềm đã nhảy sai số thành 178.976.616đồng), làm ảnh hưởng tới giá vốn của mặt hàng đồng sunfat nói riêng và trị giá vốn hàng bán ra trong năm 2014 nói chung     Do hạch toán sai tài khoản mua túi linon đóng hàng Đồng bột sấy nghiền, kế toán đã hạch toán vào tài khoản 156 – hàng hoá, nay điều chỉnh vào tài khoản 6427 – chi phí dịch vụ mua ngoài, làm cho trị giá hàng tồn kho trong kỳ giảm 1.700.000đồng và tổng chi phí dịch vụ mua ngoài tăng thêm 1.700.000đồng.     Trên đây là biên bản giải trình của cty CP……… về việc thay thế báo cáo tài chính năm 2014 đã nộp ngày 31 tháng 03 năm 2015 bằng một báo cáo tài chính mới sau khi đã điều chỉnh lại những sai sót trên.   


Mẫu nội dung  giải trình bctc 5:
     Trong quá trình làm việc, khi kết chuyển số dư cuối năm 2014 sang đầu năm 2015 Cty đã phát hiện ra sai sót giữa số liệu hàng tồn kho trên sổ sách không khớp với số liệu hàng tồn kho trên báo cáo tài chính trong năm 2014, vì vậy kế toán cty V & T đã xem lại số liệu năm 2014 để rà soát ,kiểm tra lại từ đầu thì phát hiện ra những sai sót cụ thể như sau :   Do phần mềm kế toán nhảy sai số học nên trị giá số dư tồn kho đầu kỳ trên báo cáo tài chính đã nộp là : 1.302.366.942đồng không khớp với số dư đầu kỳ trên bảng nhập xuất tồn của sổ sách .Trên sổ sách số dư đầu kỳ là : 1.253.031.895đồng, cụ thể là sai trị giá hàng tồn kho của mặt hàng CUSO4- đồng sunfat.( số dư cuối năm 2013 của Đồng Sunfat chuyển sang là 228.311.663 nhưng phần mềm đã nhảy sai số thành 178.976.616đồng), làm ảnh hưởng tới giá vốn của mặt hàng đồng sunfat nói riêng và trị giá vốn hàng bán ra trong năm 2014 nói chung   Do hạch toán sai tài khoản mua túi linon đóng hàng Đồng bột sấy nghiền, kế toán đã hạch toán vào tài khoản 156 – hàng hoá, nay điều chỉnh vào tài khoản 6427 – chi phí dịch vụ mua ngoài, làm cho trị giá hàng tồn kho trong kỳ giảm 1.700.000đồng và tổng chi phí dịch vụ mua ngoài tăng thêm 1.700.000đồng.   Trên đây là biên bản giải trình của cty CP……… về việc thay thế báo cáo tài chính năm 2014 đã nộp ngày 31 tháng 03 năm 2015 bằng một báo cáo tài chính mới sau khi đã điều chỉnh lại những sai sót trên. 
Mẫu nội dung  giải trình bctc  6
Ngày 04/02/2015 Công ty chúng tôi đã nộp Báo cáo quyết toán thuế TNDN và Báo cáo tài chính của năm 2014 cho cơ quan thuế. Nhưng do sơ suất trong quá trình tập hợp chứng từ để vào số liệu quyết toán thuế  TNDN và báo cáo tài chính của năm 2014 đã nộp cho cơ quan thuế. Nay công ty chúng tôi lập lại các báo cáo trên để nộp cho cơ quan thuế, các sai sót trên không làm tăng hoặc giảm số tiền thuế phải nộp mà chỉ làm giảm số lỗ đã kê khai trong quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính. Nay Công ty chúng tôi làm giải trình này kèm theo báo cáo quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính mới để nộp lại cho cơ quan thuế.
Công ty chúng tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các số liệu trong báo cáo quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính mới thay thế. 
Nơi Nhận: Giám Đốc
   - Như trên (Ký, họ tên và đóng dấu)
   - Văn Phòng
Bài viết: " Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính "


No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới