Trang

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất, Ghi nhận trường hợp sai sót hóa đơn  phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Hôm nay, ngày … /…/2015 chúng tôi gồm có:
BÊN MUA:  CÔNG TY....
Địa chỉ: ..............................................................................................
Mã số thuế: ……………………………………………………………….
Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………….
BÊN BÁN: CÔNG TY..........................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................
Mã số thuế: ……………………………………………………………….
Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………….
Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:
1. Hoá đơn bị huỷ số: ………... do ……………………..… phát hành ngày ………..
2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT Tên hàng hoá, dịch vụ  Đơn vị tính  Số lượng Đơn giá   Thành tiền

                                                                                               Tổng cộng      ……………...
Thuế GTGT   ……………...
Tổng số          ……………...
(Bằng chữ:…………………………………………………)

3. Lý do huỷ hoá đơn: .............. ( ví dụ: Do ghi sai 
Đơn giá hàng hóa )
Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.
Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị
pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
Notes: Các bạn có thể copy mẫu về word rồi chỉnh lại nha, hoặc bạn nào lười copy mà  cần tải hoá đơn thì để lại email nhé

 Bài viết: "Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất"

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới