Trang

Thanh tra thuế cần chuẩn bị những gì ?

Thanh tra thuế cần chuẩn bị những gì CHUẨN BỊ SỔ SÁCH KẾ TOÁN GIẢI TRÌNH THANH TRA THUẾ

Đầu tiên :
01 + Sổ cái:
- Bìa xanh
- In toàn bộ sổ cái 1 tháng đóng thành cuốn mỗi tháng là 01 cuốn từ TK loại 01 - đến TK loại 09
02 Chứng từ thu chi và khai báo thuế
- Bìa xanh
+ Hồ sơ gồm:
- Báo cáo thuế tháng/ quý
- Bảng kê phụ lục bán ra và mua vào
- Giấy xác nhận nộp tờ khai qua mạng của tổng cục thuế
- Báo cáo sử dụng hóa đơn
- Phiếu thu, phiếu chi, phiếu hạch toán công nợ
- Hóa đơn đầu Ra liên xanh sắp trước + phiếu thu tiền hoặc phiếu công nợ hạch toán
- Hóa đơn đầu vào + Phiếu chi tiền hoặc phiếu công nợ hạch toán + phiếu nhập kho
- Thông báo phát hành hóa đơn
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng tháng kẹp cuối tập chứng từ
03 Bảng tổng hợp công nợ
- Bìa xanh
- Bảng tổng hợp công nợ : in từ tháng 01 đến tháng 12
Ghi chú: in thành 01 bản kẹp chứng từ thu chi , 01 bản tách làm 1 tập để phục vụ kiểm tra của cán bộ thuế kiểm tra đối chiếu với hóa đơn
- Sổ chi tiết công nợ: in từ tháng 01 đến tháng 12
Chú ý:
- Có thể in bảng tổng hợp công nợ 12 tháng thành 01 cuốn
- Có thể in sổ chi tiết công nợ 12 tháng thành 01 cuốn nếu ít, nhiều có thể chia làm nhiều cuốn
- TK in là TK 131,331
04 Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho NVL, HH
- Bìa xanh
Phát sinh ít
- In bảng kê nhập xuất tồn từ tháng 01 đến tháng 12 năm tài chính + sổ chi tiết NVL , HH
Phát sinh nhiều
- In tổng hợp NXT từ tháng 01- đến tháng 12 thành 01 cuốn hoặc nhiều cuốn
- Ịn sổ chi tiết NVL, HH thành nhiều cuốn 
- Tài khoản in là: 152,155,156,153
Bạn đang xem bài viết; " Thanh tra thuế cần chuẩn bị những gì ? "
05 Sổ tiền gửi ngân hàng
- Bìa xanh
- Sao kê chi tiết ngân hàng
- In sổ tiền gửi ngân hàng từ tháng 01- đến tháng 12 đóng lại 1 cuốn
- TK in là TK 112
06 Sổ quỹ tiền mặt
- Bìa xanh
- In sổ sổ quỹ tiền mặt từ tháng 01- đến tháng 12 đóng lại 1 cuốn
07 Sổ Nhật Ký Chung
- Bìa xanh
- In NKC từ tháng 01 đến tháng 12 đóng thành cuốn, nếu nhiều chia làm nhiều cuốn, ít thì đóng lại thành 01 cuốn
08 Bảng Phân bổ khấu hao và phân bổ chi phí trả trước
- Bìa xanh
- In Bảng khấu hao và phân bổ chi phí trả trước ngắn và dài hạn từ tháng 01 đến tháng 12
- Tài khoản : 142,242,214
09 Báo cáo tài chính
+ Báo cáo tài chính 
- Bảng cân đối kế toán
- Bảng cân đối tài khoản phát sinh
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính
+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN
- Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Phụ lục chuyển lỗ ( nếu có)
- Phụ lục ưu đãi thuế ( nếu có)
+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN
- Giấy xác nhận nộp tờ khai qua mạng của tổng cục thuế
Ghi chú: in báo cáo tài chính đã nộp lập thành >=02 bản để sau này 1 bản để sau này gửi cơ quan thuế khi kiểm tra tại doanh nghiệp
Báo cáo tài chính sau khi nộp cơ quan thuế lập 01 bản nộp cơ quan thông kê, và nộp cái mẫu cho cơ quan thống kê
Bạn đang đọc bài viết; " Thanh tra thuế cần chuẩn bị những gì ? "
10 Phiếu xuất kho
- Bìa xanh
- In toàn bộ Phiếu xuất kho trong năm đóng thành tập, nếu nhiều chia làm nhiều cuốn, ít thì đóng lại thành 01 cuốn
11 Bảng tổng hợp giá thành xây lắp TK 154
- Bìa xanh
- In bảng tổng hợp giá thành 154 toàn bộ từ tháng 01 đến tháng 12 
- Sổ chi tiết tài khoản 154 cho từng đối tượng công trình
- Lập 1 bảng tổng hợp những hợp đồng kinh tế bán ra đã xuất hóa đơn và tình trạng của hợp đồng
- Phân tách giá thành chi tiết cho từng mục đã xuất hóa đơn: 621,622,623,627 theo từng tháng phát sinh của tài khoản giá thành công trình cần theo dõi
12 Báo cáo thuế bằng excel và công tác chuẩn bị hậu giải trình thanh tra thuế sau này
- Xuất khai báo thuế từ HTKK ra bằng excel để lưu trữ theo tháng/ quý để phục vụ công tác giải trình thuế sau này
- Gộp báo cáo thuế Bảng kê bán ra trong năm làm 1 sheet + mua vào trong năm làm 1 sheet
- Lọc những hóa đơn > 20.000.000 hoặc cùng ngày > 20.000.000 để theo dõi quá trình thanh toán = UNC cho khách hàng
Hóa đơn công nợ > 20.000.000
- Mở một bìa còng lưu trữ toàn bộ những hóa đơn mua vào 331 phô tô > 20.000.000 trong 1 năm tài chính kẹp cùng UNC và hợp đồng kinh tế đã ký kết
- Đến ngày 31/12 kết thúc năm tài chính mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng UNC thì phải lập hợp đồng trả chậm nếu đã có hợp đồng 
thì phải lập phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thanh toán
13 Hợp đồng 
- Bìa xanh: Hợp đồng ra + vào + lao động
- Lưu trữ toàn bộ các hợp đồng đầu vào của các nhà cung cấp lại thành 1 bìa còng hoặc Alco
- Lưu trữ toàn bộ các hợp đồng Bán ra của người mua lại thành 1 bìa còng hoặc Alco
- Lưu toàn bộ hợp đồng lao động đã ký với người lao động: ký tá đầy đủ, phụ lục hợp đồng, quyết định tăng và giảm lương

14 Bảng phân bổ TK 142,242,214

- Bìa xanh
- In bảng phân bổ toàn bộ từ tháng 1 đến tháng 12

Bài viết: Thanh tra thuế cần chuẩn bị những gì - Chu đình xinh

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới