Trang


Tải Công văn 17940/SLĐTBXH-VL về việc sử dụng lao động

Tải Công văn 17940/SLĐTBXH-VL về việc sử dụng lao động
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 17940/SLĐTBXH-VLVề tuyển lao động, quản lý lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, Ngành thành phố;
Ban quản lý Khu chế xuất - khu công nghiệp;
- Ban quản lý Khu công nghệ cao;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sử dụng lao động;
- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm và hoạt động cho thuê lại lao động.
Căn cứ Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm;
Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm;
Thực hiện văn bản số 7874/VP-VX ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện như sau:
I. Đối tượng thực hiện:
Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Bộ luật lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.
Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Bộ luật lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
II. Nội dung thực hiện:
1. Tuyển lao động và quản lý lao động:
1.1. Tuyển lao động:
a. Đăng ký dự tuyển và tuyển lao động:
Người lao động có quyền trực tiếp với người sử dụng lao động hoặc đăng ký tại tổ chức dịch vụ việc làm để tìm việc làm;
Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển người lao động Việt Nam;
b. Thủ tục, trình tự tuyển lao động:
◊ Đối với người lao động:
Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động gồm các văn bản sau đây:
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật; trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;
Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;
Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật.
◊ Đối với người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động:
Thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động. Nội dung thông báo bao gồm:
+ Nghề, công việc, trình độ chuyên môn, số lượng cần tuyển;
+ Loại hợp đồng dự kiến giao kết;
+ Mức lương dự kiến;
+ Điều kiện làm việc cho từng vị trí công việc.
Khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động có trách nhiệm quản lý hồ sơ và thông báo cho người lao động thời gian tuyển lao động.
Thông báo công khai kết quả tuyển lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động.
c. Hoàn trả hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động:
Người lao động không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển có nhu cầu trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động phải thực hiện yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo kết quả tuyển lao động.
Người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải trả lại đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động yêu cầu.
1.2. Quản lý lao động:
Người sử dụng lao động thực hiện các nội dung quản lý lao động như sau:
Lập sổ quản lý lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động tại nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
Có quyền lựa chọn hình thức lập sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử hoặc cả hai hình thức phù hợp với nhu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo các nội dung cơ bản về người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực và cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.
Quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động đúng mục đích và xuất trình khi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan nhà nước có liên quan yêu cầu.
2. Báo cáo sử dụng lao động:
Người sử dụng lao động phải thực hiện báo cáo sử dụng lao động theo quy định, các nội dung kê khai phù hợp với hợp đồng lao động đã giao kết với người lao động, cụ thể như sau:
2.1. Khai trình việc sử dụng lao động:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình sử dụng lao động theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH.
2.2. Báo cáo tình hình thay đổi về lao động:
Định kỳ 6 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động trước ngày 25 tháng 5 và 25 tháng 11 theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH.
2.3. Cơ quan tiếp nhận báo cáo sử dụng lao động:
a. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý khu công nghệ cao:
Tiếp nhận báo cáo của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.
b. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
Tiếp nhận báo cáo của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động đang hoạt động trên địa bàn quận - huyện.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định về tuyển lao động, quản lý lao động và báo cáo sử dụng lao động tại cơ quan quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
2. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý khu công nghệ cao và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
Thông tin, hướng dẫn người sử dụng lao động biết và thực hiện nội dung tuyển lao động, quản lý lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động theo quy định.
Tổ chức tiếp nhận báo cáo của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động theo quy định tại điểm 2.3 khoản 2 mục II.
Định kỳ 6 tháng và hằng năm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động của các doanh nghiệp báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 theo mẫu số 06 và 08 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH.
Định kỳ hằng tháng, tổng hợp báo cáo khai trình sử dụng lao động của người sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động và lồng ghép kết quả tổng hợp vào báo cáo công tác tháng của đơn vị.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
Định kỳ 6 tháng và hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12./.
Bạn đang xem bài viết: "  Tải Công văn 17940/SLĐTBXH-VL về việc sử dụng lao động "  "

Nơi nhận:Như trên;
- Bộ LĐ-TBXH;
- UBNDTP;
- VP UBNDTP;
- Lưu: VT, P.VL.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thanh KhiếtTÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN:
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ……….
……, ngày … tháng … năm ….

KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG
Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận-huyện /
(Hoặc  Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp/ Ban quản lý Khu công nghệ cao)
1. Tên Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể: ..................................
2. Loại hình hoạt động: (Đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần):
.............................................................................................................................
3. Địa chỉ hoạt động:...............................................................................................
4. Điện thoại:............................................ Fax: ....................................  Email: ....
5. Bắt đầu hoạt động kể từ: ngày…....... tháng ........... năm ……….
Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:
Stt
Họ và tên
Năm sinh
Giới tính
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Vị trí việc làm
Thời điểm bắt đầu làm việc
Đối tượng khác
Ghi chú
Nam
Nữ
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1

2

3Tổng

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Thủ trưởng đơn vị/ hộ kinh doanh cá thể(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
Ghi chú:
- Trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của đơn vị  đặt tại địa phương nào thì báo cáo địa phương đó
- Cột 17 ghi những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp


TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN:---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ………
……, ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM ………….. (HOẶC CUỐI NĂM …………..)
Kính gửi: Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận-huyện /
(Hoặc  Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp/ Ban quản lý Khu công nghệ cao)
1. Tên Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể: ..................................
2. Loại hình hoạt động: (Đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần):
3. Địa chỉ hoạt động:...............................................................................................
4. Điện thoại:............................................ Fax: ....................................  Email: ....
Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:
I. Số lao động đầu kỳ
Đơn vị: người
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Ghi chú
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

II. Số lao động tăng trong kỳ
Stt
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Vị trí việc làm
Nam
Nữ
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1

2Tổng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

III. Số lao động giảm trong kỳ

Họ và tên
Giới tính
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Lý do giảm
Stt
Nam
Nữ
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
Nghỉ hưu
Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc
Kỷ luật sa thải
Thỏa thuận chấm dứt
Lý do khác
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
IV. Số lao động cuối kỳ
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Ghi chú
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


Thủ trưởng đơn vị/ hộ kinh doanh cá thể(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(BQL KCX-CN, BQL KCNC, P. LĐ-TBXH)

---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:      /………
……, ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁO
VỀ VIỆC KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG/ 6 THÁNG ĐẦU NĂM …………. (HOẶC CUỐI NĂM ………….)
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Đơn vị: người
Stt
Loại hình doanh nghiệp
Tổng số lao động
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Đối tượng khác
Ghi chú
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12tháng
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
1
Doanh nghiệp tư nhân

2
Công ty hợp danh

3
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

5
Công ty cổ phần

6
Hộ kinh doanh cá thể


Tổng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(BQL KCX-CN, BQL KCNC, P. LĐ-TBXH)

---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:      /………
……, ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU  NĂM ……… (HOẶC NĂM…….).
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
I. Số lao động đầu kỳ
Đơn vị: người
Stt
Loại hình doanh nghiệp
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Ghi chú
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12tháng
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1
Doanh nghiệp tư nhân
2
Công ty hợp danh
3
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
4
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
5
Công ty cổ phần
6
Hộ kinh doanh cá thể

Tổng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

II. Tăng lao động trong kỳ
Stt
Loại hình doanh nghiệp
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Ghi chú
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12tháng
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1
Doanh nghiệp tư nhân
2
Công ty hợp danh
3
Công ty TNHH một thành viên
4
Công ty TNHH hai thành viên trở lên
5
Công ty cổ phần
6
Hộ kinh doanh cá thể

Tổng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

III. Giảm lao động trong kỳ
Stt
Loại hình doanh nghiệp
Số lao động giảm
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Lý do giảm
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
Nghỉ hưu
Đơn phương chấm dứt HĐLĐ/ hợp đồng làm việc
Kỷ luật sa thải
Thỏa thuận chấm dứt
Lý do khác
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1
Doanh nghiệp tư nhân
2
Công ty hợp danh
3
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
4
Công TNHH hai thành viên trở lên
5
Công ty cổ phần
6
Hộ kinh doanh cá thể

Tổng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
IV. Số lao động cuối kỳ
Stt
Loại hình doanh nghiệp
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Ghi chú
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12tháng
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1
Doanh nghiệp tư nhân
2
Công ty hợp danh
3
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
4
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
5
Công ty cổ phần
6
Hộ kinh doanh cá thể

Tổng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


Người lập biểu
Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
Bài viết: " Tải Công văn 17940/SLĐTBXH-VL về việc sử dụng lao động "

No comments:

Post a Comment

 

Đăng ký nhận tin tức kế toán mới

Đăng ký cập nhật tin kế toán Qua Email
Mới Nhất

Thông tin kế toán

Pageviews last month

Đối tác

hệ thống tài khoản kế toán mới nhất|| học kế toán thực hành ở tphcm | học kế toán thuế ở đâu tốt nhất tphcm - Tải báo cáo thực tập kế toán - từ khoá: hoc ke toan tphcm | Auto Lọc bạn bè không tương tác trên điện thoại | Bạn bị mất acc và cần tìm Cách lấy lại mật khẩu FB trên điện thoại

Bài viết mới